Będzie łatwiej o przyłączenie mikroinstalacji OZE. Sprawdź zmiany!

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Nowe regulacje mają usprawnić proces przyłączania mikronstalacji OZE do sieci. Uproszczono wzór wniosku, ale także wprowadzono mechanizmy zachęcające do składania wniosków w wersji elektronicznej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

nabór wniosków, prosument

Rozporządzenie z 30 listopada 2021 pojawiło się w Dzienniku Ustaw 17 grudnia 2021 roku. Dokument jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 4a ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które nakłada na ministra właściwego do spraw klimatu obowiązek określenia wymagań technicznych w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunków jej współpracy z systemem elektroenergetycznym, warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz trybu wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji oraz dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.

Dotychczas mikroinstalacje były przyłączane na podstawie stosownych przepisów ustawy Prawo energetyczne. Projektowane rozporządzenie po raz pierwszy, jako odrębny akt, reguluje wskazany w upoważnieniu obszar.

Uproszczono biurokrację

Głównym celem rozporządzenia jest redukcja i uproszczenie formalności związanych z przyłączeniem mikroinstalacji, a tym samym uatrakcyjnienie procesu inwestycyjnego w zakresie tego rodzaju instalacji. Przypomnijmy, że w Polsce jest już około 750 tys. prosumentów, którzy produkują energię we własnych mikroinstalacjach, w przeważającej większości – fotowoltaicznych.

Ujednolicono wzór zgłoszenia mikroinstalacji, jak również wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia tejże mikroinstalacji, co służy m.in. uniknięciu obciążeń dla podmiotów starających się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej wynikających z niedostatecznej wiedzy na temat np. mocy instalacji elektroenergetycznej, jaka została określona w umowie z przedsiębiorstwem energetycznym, a którą to wiedzę posiada niewątpliwie przedsiębiorstwo i może dokonać jej weryfikacji, co wpłynie pozytywnie na sprawność postępowania i w konsekwencji na przyłączenie mikroinstalacji – wskazuje resort klimatu i środowiska.

Wnioski mają być składane elektronicznie

Wprowadzono także możliwość, a zarazem zachętę do przesyłania wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej i ich rozpatrywania w postaci elektronicznej, co wpłynie na szybkość i wygodę prowadzonego postępowania, jednocześnie usprawniając komunikację pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a podmiotem wnioskującym.

Czytamy w rozporządzeniu, że wniosek o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

W ramach rozporządzenia zapewniono długi, 30-dniowy termin na uzupełnienie braków formalnych we wniosku. Dokument nieuzupełniony lub niepoprawiony w terminie wyznaczonym przez przedsiębiorstwo energetyczne pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ponadto określono jednolite dla operatorów wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunków jej współpracy z systemem elektroenergetycznym.

Rozporządzenie będzie podlegało procedurze notyfikacji technicznej przepisów i wejdzie w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia. Ponadto czytamy w rozporządzeniu, że przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia wyznacza podmiotom ubiegającym się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci termin na dostosowanie wniosków oraz zgłoszeń do wymagań rozporządzenia nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Dziennik Ustaw

Zobacz również