Kilka słów o bazie EPREL

Powołanie bazy EPREL jest uregulowanie prawnie w formie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r., które ustanawia ramy dla etykietowania energetycznego.

Producenci i importerzy wprowadzający po raz pierwszy na rynek unijny nowe modele produktów związanych z energią są zobowiązani do wcześniejszego ich zarejestrowania w bazie EPREL. Dotyczy to również produktów, które istniały na rynku przed powołaniem do życia bazy EPREL. Jeśli dany produkt został wprowadzony na rynek między 1 sierpnia 2017 a 1 stycznia 2019, to jego dostawca zobowiązany był do zarejestrowania go w bazie EPREL do dnia 1 lipca 2019 r.
Unijne przepisy dotyczące etykiet energetycznych mają zastosowanie do sprzętu gospodarstwa domowego i innych produktów, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na zużycie energii, a potencjalnie również zużycie innych zasobów (tzw. produkty związane z energią). Nie mają natomiast zastosowania do produktów używanych ani do środków transportu towarów lub osób.

Wykonywanie obowiązków przez dystrybutorów oraz dostawców produktów związanych z energią w zakresie etykietowania energetycznego, w tym obowiązków w odniesieniu do bazy EPREL, jest poddawane kontroli przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Za niewypełnienie zobowiązań, odpowiednie rozporządzenie przewiduje sankcje karne.

Przez dwa lata funkcjonowania bazy, dostawcy zgłaszali szereg problemów związanych ze zgłaszaniem produktów do bazy. Komisja Europejska pracuje więc nad poprawieniem niedociągnięć, usprawnieniem całego procesu i na prowadzeniu zmian kosmetycznych w nazewnictwie.

Dodano nową funkcjonalność dotyczącą nazwy dostawcy i identyfikatora modelu. Dostawcy mogą teraz edytować nazwę, znak towarowy produktu, identyfikator modelu. Będzie to możliwe dopóki dany produkt nie będzie podany do informacji publicznej i dopóki nie zostanie mu nadany numer rejestracyjny. Wcześniej nie było to możliwe, a w przypadku pomyłek, model musiał zostać wykasowany i wpis musiał być ponownie zgłoszony, przechodząc cały proces rejestracji.

Zmiany z bazie EPREL w kontekście Brexitu

Zmiany w aktualizacji dotyczą również następstw spowodowanych przez Brexit.
Po pierwsze, dodano nowy kraj dla Wielkiej Brytanii – Irlandię Północną, w celu identyfikacji dostawców z tego właśnie kraju. Co więcej, żaden nowy dostawca z Wielkiej Brytanii nie może być zarejestrowany w EPREL. W nowych modelach nie będzie już możliwe wybranie Wielkiej Brytanii do umieszczenia w interfejsie użytkownika. Wszyscy dostawcy związani z Wielką Brytanią, (nie uwzględniając Irlandii Północnej) w dniu 01.01.2021 zostaną zablokowani i nie będą już mogli pracować z bazą EPREL.

 

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych