Opracowany został projekt dokumentu „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. Dwa dni temu rozpoczęły się konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy mogą zgłosić swoje zastrzeżenia, obawy, wątpliwości i pomysły dotyczące tego programu.

Ślązacy mogą dowiedzieć się, co zmieni nowy program

Z projektem programu można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24 w Katowicach (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Niewątpliwą zaletą konsultacje społecznych jest możliwość wnoszenia swoich pomysłów dotyczących projektu, a także skonfrontowania pomysłów władz z rzeczywistością – uwzględniając perspektywę mieszkańca (np. kwestie takie jak zakup odpowiedniego opału i jego dostępność, ceny kotłów). Podobnie jak uchwały antysmogowe, programy ochrony powietrza mogą prowadzić do radykalnych zmian w codziennym życiu mieszkańców, bądź generować po ich stronie dodatkowe koszty – ze względu na to warto zapoznać się z projektem programu, aby wiedzieć, co ewentualnie mogło by być w nim dopracowane, lub jak przygotować się na wprowadzane przez dokument zmiany.

Gdzie i kiedy odbywają się konsultacje?

Uwagi i wnioski dotyczące projektu programu ochrony powietrza można zgłaszać od 18 września 2017 r. do 9 października 2017 r. Spotkania konsultacyjne odbędą się:

 • w Częstochowie – Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze (sala nr 3), ul. Wały Dwernickiego 117/121 w terminie 2 października 2017 r. o godz. 10.00,
 • w Katowicach – Ekoenergia Silesia SA, ul. Żeliwna 38, budynek B w terminie 3 października 2017 r. o godz. 9.00,
 • w Rybniku – KONFERENSER, ul. Gliwicka 177A w terminie 3 października 2017 r. o godz. 13.00,
 • w Bielsku-Białej – Hotel BIT, ul. I Dywizji Pancernej 45 w terminie 4 października 2017 r. o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl.

Równocześnie z konsultacjami społecznymi trwają rozmowy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.

Jakie działania podejmie Śląsk w celu walki ze smogiem?

Pełen tytuł dokumentu brzmi „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. W treści dokumentu można znaleźć szczegółowy opis planowanych działań, mających na celu ograniczanie zanieczyszczeń powietrza. Wśród nich można wymienić:

 1. Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje
  spalanie paliw stałych; działania naprawcze będą realizowane poprzez uwzględnienie trzech priorytetów: zastąpienia niskosprawnych urządzeń siecią ciepłowniczą lub
  urządzeniami opalanymi gazem, zastąpienia niskosprawnych urządzeń urządzeniami opalanymi olejem, ogrzewaniem elektrycznym lub urządzeniami spełniającymi minimum wymogi jakościowe dla urządzeń na paliwa stałe,czyli praktyce kotłami klasy 5, ograniczenia strat ciepła poprzez termomodernizację obiektów ogrzewanych w sposób indywidualny.  W ramach tego działania samorządy lokalne będą udzielać wsparcia finansowego, np. w postaci celowych dotacji dla mieszkańców wymieniających instalacje.
 2. Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych w aglomeracjach i miastach
  strefach, które będzie realizowane poprzez:
 • poprawie płynności ruchu poprzez wykorzystanie inteligentnych systemów sterowania
  ruchem. Systemy pomogą rozwiązać problem braku płynności ruchu w obrębie centrów miast, głównych skrzyżowań oraz węzłów autostradowych,
 • wprowadzaniu dodatkowych mechanizmów zmniejszających uciążliwość ruchu
  samochodowego takich, jak: strefy ruchu pieszego, strefy ograniczonego ruchu, rozbudowa
  ścieżek rowerowych dojazdowych, rozwój infrastruktury rowerowej, buspasy. Inwestycje
  rozbudowy układu komunikacyjnego w zakresie dróg alternatywnych poza obszarami
  gęstej zabudowy mieszkaniowej,
 • wprowadzeniu stref płatnego parkowania na nowych obszarach lub prowadzenie polityki
  parkingowej zakładającej, że za parkowanie w centrach miast należy podnieść relatywnie
  większą kwotę za krótki postój w stosunku do postoju całodniowego
 • rozwoju komunikacji publicznej – wymiana taboru na pojazdy ekologicznie czyste, zasilane
  gazem bądź hybrydowe lub elektryczne. Uwzględnianie w warunkach
  specyfikacji zamówień publicznych wytycznych na temat efektywności energetycznej, np.
  zakup energooszczędnych tramwajów, pojazdów ekologicznych spełniających najwyższe
  dostępne normy jakości spalin (np. obecnie EURO 5 lub EURO 6). Z zadaniem wiąże się
  również zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej poprzez jej
  uatrakcyjnienie (dzięki częstym kursom pojazdy nie są zatłoczone, odległe punkty miast
  dobrze skomunikowane, aby zminimalizować konieczność przesiadania się, pojazdy są
  czyste i klimatyzowane, przystanki z systemami informacji o komunikacji zbiorowej),
 • tworzeniu systemu punktów przesiadkowych oraz parkingów Park&Ride
 • ograniczeniu emisji wtórnej pyłów poprzez poprawę stanu technicznego dróg oraz
  utwardzanie poboczy.

3. Ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro

4. Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje,
konferencje) oraz informacyjne i szkoleniowe.

W województwie śląskim nie zabraknie zmian na lepsze – zarówno w zakresie transportu, jak również skutecznego zwalczania niskiej emisji. Można się spodziewać, że jeśli projekt programu zostanie przyjęty, jakość powietrza na Śląsku znacząco się poprawi w ciągu kilku najbliższych lat.

Źródło: powietrze.slaskie.pl 

Redakcja GLOBEnergia