Benzo[a]piren, tak jak i inne WWA, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń środowiska.

Zajmuje priorytetowe miejsce na liście zanieczyszczeń opublikowanej przez U.S. EPA. Związek ten obecny jest w powietrzu, wodzie, glebach oraz osadach, z reguły w ilościach śladowych, z wyjątkiem obszarów znajdujących się w pobliżu źródeł emisji.

Substancja ta najczęściej występuje w pyłach – właśnie dlatego powinna być mierzona w pyle zawieszonym PM10. Pomimo tego wymogu, autorzy raportu Air Quality in Europe 2015 tłumaczą, że przygotowując i analizując wyniki badań brano pod uwagę wszystkie dostępne dane z pyłów różnych frakcji. Twierdzą oni, że większość obecnych BAP znajduje się we frakcji mniejszej niż PM10, np. PM2.5. Tłumacząc uzupełniają jeszcze, że zawartość tej substancji w frakcji gazowej jest niewielka.

Z jednej strony wprowadzenie dodatkowych frakcji do analizy może wprowadzić pewne systematyczne różnice w danych pomiarowych, ale z drugiej strony pozwala na szerszą analizę poziomów BaP w całej Europie.

Jak wynika z opracowanych danych, stężenia benzo(a)pirenu są w Europie bardzo wysokie, a wynikają głównie ze spalania w większej części Europy węgla i drewna.
Poniższa mapa pokazuje wyniki pomiarów i obrazuje miejsca, w których stężenia przekraczają próg wartości dopuszczalnej, czyli 1 ng /m3 średniorocznie. Ciemnozielone kropki odpowiadają koncentracji zgodnie z szacowanym poziomem odniesienia (0,12 ng / m3).
Ciemnoczerwone kropki odpowiadają wartościom stężenia przekraczającym wartość docelową dyrektywy z 2004 roku (1 ng/m3).

benzopiren europa

Stężenia mierzono głównie na obszarach miejskich i podmiejskich. 97% stacji pomiarowych zlokalizowanych było na obszarach miejskich. Przekroczenia odnotowano w 87% właśnie na obszarach miejskich. Przekroczenia stężeń dopuszczalnych występują najczęściej w Centralnej i Wschodniej Europie (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Włochy, Litwa, Polska i Słowenia), chociaż istnieją również przekroczenia w takich państwach jak Francja, Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania.

Wykres opiera się na średnich rocznych wartościach stężenia dla każdego państwa członkowskiego. Przedstawiono dla każdego kraju, poziom stężeń najniższy, najwyższy i mediany wartości (w ng/m3).

stezenia benzoapiren
Wartość docelowa ustalona przez prawodawstwo UE jest oznaczona czerwoną linią.
To pokazuje, że średnia roczna wartość stężeń BaP przekroczyła wartość dopuszczalną w 13 krajach. Średnie stężenie mierzone na polskich stacjach jest 4,6 razy wyższe niż wartość dopuszczalna.
Brakuje danych z dużej części południowo-wschodniej Europy. Na przykład, nie ma pomiarów z Rumunii, kraju o wysokiej szacowanej wartości stężeń benzo(a)pirenu.

Źródło: EEA, Air Quality in Europe 2015


Mapa stężeń PM10 i PM2.5 – ZOBACZ