• I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, KONKURS nr POIiS.1.6.1/1/2016

Termin: 26 lipca 2016 r. godz. 9:00 – 15:30

Terminy zgłoszeń na szkolenie w dniu 26 lipca do dnia 22 lipca do godz. 10.00.

  • I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji,  KONKURS nr POIiS.1.5/1.6.2/1/2016

Termin: 28 lipca 2016 r. godz. 9:00 – 15:30

Terminy zgłoszeń na szkolenie w dniu 28 lipca do dnia 26 lipca do godz. 10.00.

Szkolenia są bezpłatne, przewidywane dwie przerwy kawowe dla uczestników. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia.

Szkolenia odbędą się w siedzibie NFOŚiGW na ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, sala 102.

Zakres szkolenia obejmuje procedurę i kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku o dofinansowanie.

Formularze zgłoszeniowe i programy szkoleń dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: NFOŚiGW