Terminy dla PMEF

URE informuje, że jeden z funkcjonujących na rynku rodzajów świadectw efektywności energetycznej 1 lipca 2021 r. traci ważność. Są to tzw. świadectwa „przetargowe” (na Towarowej Giełdzie Energii  określone jako instrument PMEF), wydane w wyniku rozstrzygnięcia przez Prezesa URE pięciu przetargów (w latach 2013 – 2017) na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności.

Ważność wydanych świadectw „przetargowych” upływa 30 czerwca br. Oznacza to, że 2020 r. był ostatnim, za który można tymi świadectwami wypełnić ustawowy obowiązek. Aby wykorzystać te świadectwa, należy złożyć w URE odpowiedni wniosek o ich umorzenie w terminie umożliwiającym Prezesowi URE wydanie decyzji do 30 czerwca 2021 r.

System świadectw efektywności energetycznej

URE przypomina, że system oparty na świadectwach efektywności energetycznej jest w naszym kraju jednym z głównych narzędzi mających na celu redukcję zużycia energii elektrycznej, co przekłada się na zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki. Jest narzędziem motywacyjnym, który służy do wspierania inwestycji modernizacyjnych poprawiających efektywność energetyczną.

Świadectwa efektywności energetycznej tj. białe certyfikaty wydawane są przez Prezesa URE jako potwierdzenie tzw. efektu energetycznego, czyli oszczędności energii elektrycznej. Musi być uzyskany w wyniku realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Takim działaniem może być modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji, usprawnianie procesów oraz wprowadzanie nowych technologii.

Na gruncie „starej” ustawy o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r. świadectwa wydawane były w wyniku przetargów ogłaszanych, organizowanych i przeprowadzanych przez Prezesa URE. Obecnie przedsiębiorcy sprzedający odbiorcom końcowym gaz ziemny, energię elektryczną oraz ciepło są zobowiązani do realizowania obowiązków wynikających z ustawy o efektywności energetycznej. Mogą to zrealizować  poprzez pozyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej. Białe certyfikaty wydawane są na wniosek podmiotu, który zamierza zrealizować przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.

URE wyjaśnia, że świadectwa efektywności energetycznej rekompensują koszty poniesione na inwestycje proefektywnościowe, bowiem – podobnie jak w przypadku świadectw pochodzenia z OZE – również i z białych certyfikatów wynikają prawa majątkowe, które są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów są nabywane przez podmioty zobowiązane, w celu ich umorzenia na poczet realizacji obowiązków wynikających z ustawy o efektywności energetycznej.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia