W latach 2006–2009 rynek energetyki odnawialnej w Polsce zaczął się zmieniać i dywersyfikować w stosunku do lat poprzednich. Pojawiły się nowe, obiecujące technologie i tzw. niezależni producenci energii (ang. IPP). Wśród nowych technologii, które zaistniały na rynku, powinno się wyróżnić w szczególności biogazownie rolnicze, znacząco poszerzające dotychczasowy, niewielki rynek tzw. wysypiskowego biogazu (pochodzącego z odmetanowania składowisk wysypisk). W minionych latach światowe zapotrzebowanie na energię stale rosło. Dlatego ważny wkład może wnieść w tym zakresie energia odnawialna, która do roku 2020 powinna dostarczać co najmniej 20% energii elektrycznej wytwarzanej w Unii Europejskiej. Wiele państw wspiera dążenia do tego celu między innymi poprzez ustawodawstwo promujące budowę biogazowni. Energia odnawialna jest pozyskiwana z praktycznie niewyczerpalnych źródeł, takich jak biomasa, wiatr i energia słoneczna. Do energii odnawialnych należy również biogaz, który jest pozyskiwany z surowców odnawialnych w ramach naturalnego obiegu materii. Dodatkową zaletą biogazu jest to, że umożliwia on produkcję energii niezależnie od warunków pogodowych.

 

zobacz także:

Barycz – odzysk energii na wysypisku śmieci

 

Energia z biogazowni

 

Produkcja energii w biogazowni polega na przyspieszeniu naturalnego obiegu materii. Rośliny energetyczne i inne substancje organiczne ulegają rozkładowi, wskutek czegopowstaje biogaz.

 

Jakie są korzyści biogazowni?

 

Produkcja energii w biogazowniach redukuje eksploatację i spalanie kopalnych nośników energii. Pozyskiwanie energii z biogazu stanowi aktywną formę ochrony klimatu. Biogaz jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ spalanie biogazu uwalnia tylko tyle dwutlenku węgla, ile go wcześniej pobrały rośliny. Produkcja energii z biogazu nie prowadzi zatem do dodatkowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Odnawialne nośniki energii służące do produkcji biogazu, takie jak kukurydza, zboża i trawy, obornik, gnojowica, odpady z przemysłu spożywczego i przetwórstwa rolnego oraz organiczne odpady komunalne, są powszechnie dostępne. Biogaz otwiera dodatkowe źródło dochodów dla gospodarstw rolnych. Dzięki możliwości określenia wielkości plonów ze specjalnie uprawianych roślin, np. kukurydzy, dochody z gospodarki energetycznej można stabilnie zaplanować na następne 20 lat. Dostępne surowce, takie jak gnojowica, są ponadto optymalnie wykorzystywane, a pozostałości pofermentacyjne zastępują nawozy. Zakłady przemysłowe zyskują potrójnie: ich odpady produkcyjne są przetwarzane na cenną energię, dzięki czemu wyraźnie spadają koszty utylizacji oraz spełnione są prawne wymagania w zakresie ochrony środowiska.

 

Z czego składa się biogaz?

 

Podobnie jak gaz ziemny, biogaz jest palną mieszaniną gazów, której głównym składnikiem jest metan. Biogaz jest wytwarzany przez mikroorganizmy z materiału organicznego, po czym – podobnie jak powstające przy tym osady pofermentacyjne – powraca on do naturalnego cyklu obiegu materii.

 

Jak powstaje biogaz?

 

Substancje organiczne, np. zboża, kukurydza lub gnojowica, są wprowadzane do komory fermentacyjnej, tzw. fermentatora. Tam są one rozkładane przez bakterie w optymalnych warunkach środowiskowych bez dostępu powietrza. Powstający w ten sposób gaz jest następnie oczyszczany i odsiarczany.

 

W jaki sposób biogaz jest przetwarzany na energię?

 

Biogaz przetwarzany jest z reguły w blokowym module kogeneracyjnym na energię elektryczną i ciepło. Wyprodukowana w ten sposób energia elektryczna może być przesyłana do sieci publicznych, a ciepło wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne. Biogaz może także zostać uszlachetniony i poddany kompresji w celu osiągnięcia jakości gazu ziemnego, a następnie włączony do sieci gazowniczej lub wyko rzystany jako paliwo do pojazdów z napędem na gaz…..

 

Liczba projektów biogazowni w Polsce

 

Kinga Kalandyk
Redakcja GLOB Energia

 

Czytaj całość

Globenergia 2/2011

okladka-2-2011Image701