Biogazownie rolnicze

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

biogazownie rolnicze

Rozwój biogazowni rolniczych jest jednym z najważniejszych celów wyznaczonych przez „Politykę energetyczną Polski do 2030”. Zapisano w niej wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do 15%, a na rynku paliw transportowych do 2020 r. o 10%. Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego jest jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, która stopniowo zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem także w Polsce. Rozwijając ten sektor, powinniśmy skorzystać z doświadczeń państw, takich jak Dania, Austria czy Niemcy, w których technologia biogazowa jest rozpowszechniona i stosowana z powodzeniem od wielu lat. Rada Ministrów 13 lipca 2010 r. przyjęła dokument pt. Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010–2020.

 

W dokumencie tym wskazano optymalne warunki do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy, który ma być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła. W ocenie rządu rozwój instalacji biogazowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost zaopatrzenia w energię pochodzącą z OZE. Instalacje takie umożliwią dostawy biogazu rolniczego nie tylko do gospodarstw domowych, ale również do wsi i miasteczek oraz podmiotów gospodarczych. Wartością dodaną takiego kierunku rozwoju jest aktywizacja gospodarcza wsi wraz ze wzrostem zatrudnienia na małych rynkach lokalnych.


Biogazownie są również szansą na wytworzenie istotnych ilości energii elektrycznej i cieplnej z surowców niekonkurujących z rynkiem żywnościowym, jako produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego. Warto w tym miejscu podkreślić, że biogazownie rolnicze wpłyną na wzrost dochodów rolników poprzez wykorzystanie właśnie tych pozostałości przemysłu rolno-spożywczego. Nie spowodują ponadto zniszczeń w środowisku naturalnym. Ocenia się, że dzięki biogazowniom możliwe będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w wysokości 3,4 mln ton rocznie. Ważne jest również to, że odnawialne źródła energii w postaci instalacji biogazowych mogą powstawać na obszarach Natura 2000, nie stanowiąc przy tym zagrożenia dla środowiska.

 

Zakładane poziomy produkcji energii elektrycznej brutto z biogazu do 2020 r.

 

Szacuje się, że w Polsce może zostać wytworzone ok. 1,7 mld m3 biogazu rocznie. Taka ilość biogazu po oczyszczeniu mogłaby pokryć ok. 10% zapotrzebowania na gaz lub nawet w całości zabezpieczyć potrzeby odbiorców z terenów wiejskich oraz dostarczyć dodatkowo 125 tys. MWh energii elektrycznej i 200 tys. MWh energii cieplnej. Nakłady inwestycyjne niezbędne do budowy jednej biogazowi (wraz z instalacją oczyszczającą) o mocy 1 MWe (wytwarzającej rocznie ok. 3,5–3,8 mln m3 biogazu o wysokich parametrach – zawartość matanu ok. 98%) wyniosą ok. 10–15 mln zł. W gestii inwestorów pozostanie kwestia....

 

Kinga Kalandyk
Redakcja GLOB Energia

 

Czytaj całość w GlobEnergia 3/2011

okładka-globenergia-3-2011
Image92