Biorafinacja i ogniwa paliwowe przyszłością dla Europy?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

shutterstock 52579060
9 lipca 2014, jak podała Komisja Europejska, rozpoczęły działania nowe partnerstwa publiczno-prywatne, które w ciągu najbliższych siedmiu lat będą dążyły do wypełnienia zobowiązań programu „Horyzont 2020”. Na badania i innowacje zostanie przekazanych 22 mld euro. Partnerstwa te działają w kilku sprecyzowanych dziedzinach, wśród których znajdziemy między innymi ogniwa paliwowe i technologie wodorowe oraz przemysł surowców odnawialnych oparty na biorafinacji.

Na rozwój ekologicznych rozwiązań z wykorzystaniem szeroko pojętej biomasy zostanie przekazanych 3,7 mld euro, z czego 2,7 mld euro to środki prywatne. Za podstawowy cel postawiono sobie zmniejszenie zależności Europy od produktów opartych na paliwach kopalnych, by pomóc UE w wypełnianiu zobowiązań klimatycznych. Kluczem do sukcesu ma być rozwój technologii biorafinacji. W zamierzeniu, ten sektor gospodarki ma się rozwijać dynamicznie i stwarzać nowe miejsca pracy, przekształcając naturalne, odnawialne zasoby w ekologiczne produkty, materiały i paliwa. Osiągnięte to zostanie dzięki zrównoważonemu korzystaniu z biomasy, zwiększeniu wydajności jej produkcji i uruchomieniu nowych łańcuchów dostaw.

Zamierzonym celem, dla Europy jest w tym sektorze rozwój potencjału odpadów i pozostałości z rolnictwa i leśnictwa oraz dywersyfikacja i wzrost dochodu rolników. Do 2030 roku, na rynku europejskim, środki chemiczne i materiały wyprodukowane na bazie biomasy mają stanowić 30% wszystkich produktów. 80% nowych miejsc pracy z tytułu rozwoju konkurencyjnej infrastruktury opartej na energii biomasy powstanie na terenach wiejskich i słabo rozwiniętych.
Produkty wytwarzane w oparciu o wykorzystanie tego typu zielonej energii pozwolą zredukować emisje dwutlenku węgla o co najmniej 50% w stosunku do ich odpowiedników konwencjonalnych.

Sektor ogniw paliwowych i wodoru jest unikalnym partnerstwem publiczno-prywatnym. Jego zadaniem jest wspieranie badań naukowych oraz rozwoju technologicznego w dziedzinie technologii ogniw paliwowych i energetycznego wykorzystania wodoru w Europie. Za cel podstawiono sobie szybkie wprowadzenie na rynek tych technologii, ich rozwój i eliminacja dzięki temu starych technologii węglowych. Ogniwa paliwowe, jako skuteczna technologia wytwarzania czystej energii ma wielki potencjał i niezaprzeczalnie pomoże w walce z nadmierną emisja dwutlenku węgla oraz uniezależni transport od konwencjonalnych węglowodorów. Sektor ten jest owocem wieloletniej współpracy pomiędzy przedstawicielami przemysłu, środowisk naukowych, władz publicznych, użytkowników technologii i społeczeństwa obywatelskiego w kontekście Europejskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, która powstała na mocy rozporządzenia Rady z dnia 30 maja 2008r. W ramach działalności Platformy stwierdzono, że technologie ogniw paliwowych i wodoru mogą odegrać znaczącą rolę w tworzeniu nowego i czystego sektora energetycznego Europy. Jeżeli jednak penetracja rynku transportu i przemysłu miałaby być znacząca, koniecznym jest przeprowadzenie strategii badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.

Dlaczego ogniwa paliwowe i wodór?
Ogniwa paliwowe pozwolą zastosować technologie oparte na OZE do rozproszonego wytwarzania energii. Co więcej, pomogą Europie uwolnić się od wykorzystania źródeł energii o trudnej do przewidzenia wielkości produkcji (np. energetyka wiatrowa.) Wdrażaniu takich technologii towarzyszą jednak liczne bariery zarówno techniczne jak i nietechniczne. Skomplikowane badania byłyby trudne do realizacji przez jedną instytucję, czy firmę, dlatego forma partnerstwa idealnie nadaje się do rozwoju tej technologii. Lepsza koordynacja krajowych jak i międzynarodowych źródeł finansowania przyniesie korzyści zarówno w zakresie efektywności ekonomicznej, jak i umożliwi długoterminowe plany inwestycyjne i zarządzanie przepływami pieniężnymi.

Według założeń tego właśnie sektora, rynek technologii energetycznych nie funkcjonuje prawidłowo. Oczywistym jest, że gospodarka energetyczna jest oparta na oleju napędowym i węglu, dlatego z wielu powodów jest nie do przyjęcia. Żadna spółka nie posiada wystarczających środków, aby doprowadzić do przełomu na rynku światowym, ale działając wspólnie, można wiele więcej. „Jedynie dzięki wspólnemu wysiłkowi wybitnych przedstawicieli środowisk akademickich, przemysłu, MŚP, instytutów badawczych i innych organizacji możemy sprostać ogromnym wyzwaniom, które przed nami stoją. To właśnie partnerstwa publiczno-prywatne służą połączeniu wysiłków, aby uczynić lepszym życie Europejczyków, stworzyć nowe miejsca pracy i zwiększyć naszą konkurencyjność”, powiedział José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej.

Źródło: Komisja Europejska