Dokument, który zgodnie z obowiązującymi przepisami został przedłożony po raz pierwszy Ministrowi Energii, zawiera pełną charakterystykę prac podejmowanych w URE z myślą o rozwoju rynku energii w Polsce.

Dokument odnosi się m.in. do ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o biopaliwach czy ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Produkcja energii elektrycznej z elektrowni zawodowych wodnych w roku 2014 wyniosła 2 520 GWh, 2 261 GWh w 2015, ze źródeł wiatrowych 7 184 GWh w 2014, 10 041 GWh w 2015, z innych źródeł odnawialnych 73 GWh zarówno w 2014, jak i w 2015. Źródła wiatrowe – w 2015 roku wzrost produkcji o 1% względem 2014 roku.

Moc zainstalowana w zawodowych elektrowniach wodnych spadła w 2015 roku o 3,33% względem 2014 roku, a w innych źródłach odnawialnych wzrosła o 46,69%.

Z kolei na podstawie sprawozdań rocznych przekazanych w 2016 r., wstępnie ustalono, że udział biokomponentów i innych paliw odnawial­nych zużytych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużytych w transporcie drogowym i kolejowym w 2015 r. wyniósł ogółem 5,68%,

Rok 2015 to rok wielu zmian w szeroko rozu­mianej energetyce, a przede wszystkim istotnych zmian legislacyjnych w różnych obszarach m.in. w obszarze od­nawialnych źródeł energii. Duże zmiany dotyczyły w ubiegłym roku syste­mu wsparcia źródeł odnawialnych. Weszła w życie długo oczekiwana ustawa o odnawialnych źró­dłach energii, a wraz z nią metoda wsparcia zielo­nej energii w postaci systemu aukcyjnego.

W ramach strategii unii energetycznej Komisja Europejska zaprezentowała w lipcu 2015 r. tzw. pa­kiet letni, precyzujący m.in. propozycje odnośnie przebudowy europejskiego rynku energii elek­trycznej i nowej oferty dla konsumentów. Nowy model rynku powinien być dostosowany do ener­gii ze źródeł odnawialnych i dawać konsumentom jeszcze większe korzyści i możliwości aktywnego udziału w rynku.

Uchwalona 20 lutego 2015 r. ustawa OZE, będąca zwieńczeniem długotrwałych prac legislacyjnych, wprowadziła istotne zmiany niektórych zasad funk­cjonujących dotychczas na rynku elektroenerge­tycznym, nakładając szereg nowych obowiązków na uczestników rynku i organ regulacyjny.

Uchwalona 20 lutego 2015 r. ustawa OZE przyniosła zakończenie wieloletnich prac legisla­cyjnych nad tym aktem prawnym. Co do zasady ustawa weszła w życie 4 maja 2015 r., lecz termin wejścia w życie jej podstawowego rozdziału 4 Me­chanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach od­nawialnego źródła energii został odroczony – pier­wotnie do 1 stycznia 2016 r. Następnie, ustawą z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odna­wialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne6), wejście w życie rozdziału 4 zostało odroczone do 1 lipca 2016 r. Ustawa przewidziała wyłączenie z ustawy – Pra­wo energetyczne większości przepisów dotyczą­cych odnawialnych źródeł energii, w szczególności po jej całościowym wejściu w życie. Podsumowując, z punktu widzenia działalności Prezesa URE w 2015 r. wejście w życie ustawy OZE oraz przygotowania do wdrożenia rozwiązań prze­widzianych w rozdziale 4 tej ustawy, miały niezwy­kle istotne znaczenie.

Należy także nadmienić, że w 2015 r. URE w celu rozpowszechniania dostępu podmiotów za­interesowanych do „statystycznej” wiedzy na temat źródeł energii odnawialnej zlokalizowanych na terenie Polski, uwzględniając specyficzną sytuację na rynku świadectw pochodzenia, prezentował cy­klicznie dane dot. OZE za pośrednictwem strony internetowej w wyodrębnionej zakładce potencjał krajowy OZE w liczbach­. Dodatkowo co kwartał była aktualizowana internetowa mapa Polski z naniesionymi instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną w źródłach odnawialnych. ­

Przesłanką do stymulacji wzrostu mocy w źródłach odnawialnych był wymóg ukończenia przez przed­siębiorstwa inwestycji w OZE do końca 2015 r., aby uzyskać możliwość skorzystania z systemu wsparcia w systemie Zielonych Certyfikatów.

1 lipca 2016 roku weszły w życie zapisy nowelizacji ustawy o OZE, która w czerwcu została uchwalona przez Sejm RP i podpisana przez Prezydenta. O zmianach, które wprowadza ustawa, pisaliśmy na portalu GLOBEenergia.

Źródło: ure.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia