Najnowsze wydanie kwartalnika zawiera Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2016 r. Dokument ten stanowi szczegółowe podsumowanie działań i decyzji realizowanych w ub. r. w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Sprawozdanie URE zostało podzielone na jedenaście części opisujących działania podejmowane przez regulatora rynków energii zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Część I dokumentu poświęcona została m.in. kwestiom dotyczącym organizacji i funkcjonowania samego urzędu, sądowej kontroli działalności regulatora. Zwrócono także uwagę na wyniki kontroli, którym podlegała działalność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w ubiegłym roku.

W kolejnych częściach Sprawozdania przedstawiono działania regulacyjne w poszczególnych podsektorach energetyki: elektroenergetyce, gazownictwie, ciepłownictwie i paliw ciekłych. Odrębne części poświęcone zostały współpracy międzynarodowej i unijnemu rynkowi energii, systemowi wsparcia odnawialnych źródeł energii, kogeneracji i efektywności energetycznej, komunikacji społecznej i działaniom na rzecz wzmocnienia pozycji odbiorcy, a także innym – równie ważnym zadaniom Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W uwagach końcowych podjęta została próba oceny najważniejszych problemów sektora oraz zagadnienia i kwestie problemowe, które wymagają – według Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podjęcia działań, w tym czynności legislacyjnych, zmierzających do sprawnej i prawidłowej realizacji polskiej polityki energetycznej.

Pobierz Biuletyn:

Źródło: URE