BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

1403 bocian pan

Jednym ze sposobów uniknięcia, bądź ograniczenia emisji CO2, ma być zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Wsparcie dla tego typu działań przewidziano m.in. w programie BOCIAN – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. (…)

Wsparcie oferowane w ramach programu BOCIAN, podobnie jak w przypadku opisywanego przez nas w numerze 2/2014 GLOBEnergii programu KAWKA, ma w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia emisji CO 2, a tym samym poprawy jakości powietrza. Wykorzystanie OZE stanowi tu konieczny element kwalifikowalności inwestycji. Realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program zakłada osiągnięcie dość ambitnych wskaźników wynikających z umów podpisanych już na lata 2014–2018.

Zgodnie z dokumentacją programu, są to:
•             Produkcja energii elektrycznej – 235 000 MWh
•             Produkcja energii cieplnej – 990 000 GJ
•             Ograniczenie/uniknięcie emisji CO 2 – 290 000 Mg/rok
Powyższe wskaźniki stanowią również wartość tzw. efektu ekologicznego/rzeczowego, planowanego do uzyskania w latach 2017–2022. W jaki sposób ma to zostać osiągnięte? (…)

 
Inwestorzy i dofinansowanie
Wsparcie w ramach programu BOCIAN przewidziane jest dla przedsiębiorców w rozumieniu przepisów art. 43 (1) kodeksu cywilnego, którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii na terenie kraju. Jest ono realizowane w formie niskooprocentowanej pożyczki w kwocie od 2 do 40 mln złotych. Udzielana jest ona na okres nie dłuższy jak 15 lat od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, przy czym możliwe jest uzyskanie 18-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych, licząc od zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Obowiązuje tu zastrzeżenie, iż dofinansowanie nie może zostać przyznane tym inwestycjom, które otrzymały już wsparcie z innych programów priorytetowych funduszu. Należy wreszcie pamiętać, że pożyczka nie podlega umorzeniu, zaś jej oprocentowanie w skali roku wynosi WIBOR 3M – 100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%. (…)

Wsparcie dla OZE
Okres kwalifikowalności kosztów w programie został określony bardzo precy zyjnie i obejmuje przedział od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2020. O ile jednak dla realizacji przedsięwzięcia przygotowano niezbędną dokumentację także przed 1 stycznia 2012, wydatki z tym związane również mogą zostać objęte wsparciem. Istotną z punktu widzenia beneficjenta jest także kwestia podatku VAT, który nie będzie kosztem kwalifikowalnym, o ile beneficjent ma możliwość jego odzyskania. Jeśli nie ma takiej możliwości, podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym. Ponieważ nabór odbywa się w trybie ciągłym, inwestorzy powinni na bieżąco śledzić strony funduszu. Aktualny nabór wniosków, który rozpoczął się 1 kwietnia br. potrwa do 30 września.
Bartłomiej Świderek
Redakcja GLOBEnergia

Cały artykuł w numerze 3/2014
2014 03 GLOBEnergia