Na chwilę przed 27 kwietnia informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, że ten dzień to jedna z przełomowych dat dla sektora fotowoltaicznego. W kwietniu 2021 r. wchodzą w życie oczekiwane od dwóch lat nowe zasady certyfikacji falowników, które będą miały wpływ na przyłączanie instalacji do sieci elektroenergetycznej. Rodzi to wiele zmian dla producentów falowników, ale i pytań o proces certyfikacji oraz skuteczność przyłączania mikroinstalacji. Branża pytała o stanowisko operatorów sieci dystrybucyjnej – nie uzyskano od nich odpowiedzi poza jedną, która jednak niczego nie rozstrzygnęła. Sytuacja okazała się patowa, gdyż okazało się, że tylko jeden producent falowników przeszedł proces certyfikacji. Pojawiło się wiele znaków zapytania w branży, ale także wątpliwości, czy po 27 kwietnia będzie możliwość przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych. Okazało się, że wczoraj pojawił się komunikat Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPIREE) w tej sprawie.

Deklaracje zgodności na dotychczasowych zasadach do dnia 31 lipca 2021 r.

Branża stała do dziś w obliczu nieuchronnie zbliżającego się 27 kwietnia 2021 r., kiedy proste deklaracje muszą zostać zastąpione certyfikatem. PTPIREE pierwotnie nie przewidywało przedłużenia okresu przejściowego, ale jak się okazało – 26 kwietnia pojawił się komunikat na stronie PTPIREE, który rozwiał wszelkie wątpliwości. Podkreśla w nim, że z dniem 28 kwietnia 2021 r. wejdą w życie postanowienia zaktualizowanego dokumentu “Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”, opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG). Dokument reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej zrzeszonych w ramach PTPiREE tj. ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz PSE S.A.

Jak czytamy w komunikacie, stowarzyszenie branżowe uwzględniając informacje od uczestników rynku oraz biorąc pod uwagę czas niezbędny do uzyskania certyfikatów zgodności, w celu uniknięcia zakłóceń w procesie przyłączania instalacji wytwórczych, przedłużył okres przejściowy, jednak pod pewnymi warunkami.

Po pierwsze, PTPIREE wydłużył możliwość stosowania deklaracji zgodności na dotychczasowych zasadach do dnia 31 lipca 2021 r., co ma obejmować etap pierwszy procedury.

PTPIREE wyznaczył etap drugi, czyli okres od 1 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. , w którym dopuszcza możliwość stosowania w miejsce certyfikatów potwierdzających spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG lub certyfikatów na zgodność z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2 wyłącznie z dokumentem potwierdzającym, zgodnie z zawartą umową z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG.

Trzeci etap obejmuje okres od 1 maja 2022 r., w którym będzie obowiązywał wymóg obligatoryjnego stosowania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz wymogów z rozporządzenia KE 2016/631.

PTPIREE poinformowało także, że w świetle powyższego dokonano stosownych zmian zapisów w dokumencie “Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”, dotyczących stosowania deklaracji zgodności/certyfikatów po dniu 27 kwietnia 2021 r., który dostępny jest na stronie PTPiREE. Towarzystwo wprowadziło także zapisy uwzględniające odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez uczestników rynku.

Źródło: GLOBEnergia/pl/PTPIREE

Redakcja GLOBEnergia