BOŚ BANK OPUBLIKOWAŁ WYKAZ DOKUMENTÓW – PROGRAM PROSUMENT

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Nabór wniosków w programie prosument ruszy 24 kwietnia. Dzisiaj, 8 kwietnia zostały opublikowane wymagane dokumenty. 

 
Przypomnijmy, że oferta skierowana jest do:
osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność)
b) użytkowanie wieczyste
 
Wzory wymaganych dokumentów do złożenia wniosku w celu pozyskania kredytu i dotacji
Wniosek  o udzielenie EKOkredytu Prosument wraz z dotacją_instalacja PV
Wniosek  o udzielenie EKOkredytu Prosument wraz z dotacją_wszystkie cele
Harmonogram rzeczowo-finansowy do wniosku
Karta informacyjna Klienta odrębna dla każdego Wnioskodawcy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie Producenta urządzeń  o posiadaniu gwarancji bankowej
Oświadczenie Wykonawcy instalacji  o posiadaniu gwarancji bankowej
Gwarancji bankowej dla Producenta urządzeń
Gwarancji bankowej dla Wykonawcy instalacji
Zaświadczenie o dochodach 
Wzory wymaganych dokumentów do uruchomienia kredytu i  wypłaty dotacji
Oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia
Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji
 
Ubieganie się o dofinansowanie składa się z trzech kroków:
KROK 1 POZYSKANIE KREDYTU
Do ubiegania się o kredyt wraz z dotacją potrzebne Ci będą:
zaświadczenie o dochodach, lub inne dokumenty dotyczące źródła i wysokości dochodu pozwalające na dokonanie oceny zdolności kredytowej 
wniosek o udzielenie Kredytu wraz z dotacją, zawierający podstawowe informacje o inwestorze i inwestycji
projekt instalacji
dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie
kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych
dokumenty tożsamości oraz  inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW.  
 
KROK 2 URUCHOMIENIE KREDYTU I WYPŁATY DOTACJI
Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest:
zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją
przedłożenie przez Kredytobiorcę umowy z wykonawcą 
przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji, 
ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu (w przypadku zastawu rejestrowego za prawne ustanowienie zabezpieczenia rozumie się przedstawienie w Banku potwierdzenia złożonego w odpowiednim sądzie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty)
wniesienie prowizji przygotowawczej
 
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy złożyć w Banku łącznie dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego:
protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument”
umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej 
w instalacji oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane)
faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)
 
KROK 3 UTRZYMANIE DOTACJI
By utrzymać dotację należy:
utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości)
przekazywać  dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją
przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację 
umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości
 
Źródło: BOŚ Bank
 
CHCESZ ZOSTAĆ PROSUMENTEM ALE NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?