Bank Ochrony Środowiska ogłasza wyniki finansowe i informuje o stratach, jakie wygenerowały kredyty na inwestycje w elektrownie wiatrowe.

Strata wynosi 60 mln złotych, a gdyby nie rezerwy na kredyty na farmy wiatrowe, to zysk Banku przekroczyłby 31 mln zł.

Porządkowanie starego portfela kredytów udzielonych na farmy wiatrowe wpłynęło na obniżenie wyniku finansowego Grupy BOŚ za 2016 r.

Utworzone przez Grupę odpisy dotyczą w szczególności projektów wiatrowych wspieranych przez Bank i jego spółki zależne w latach 2014 – 2015. – Podjęta przez Zarząd BOŚ decyzja odnośnie portfela kredytowego farm wiatrowych ma istotne znaczenia dla całego procesu restrukturyzacji Banku, przygotowując bazę do osiągania przyszłych wyników zgodnie z celami wyznaczonymi w naszej strategii.


Łączny poziom odpisów Grupy BOŚ z tytułu utraty wartości kredytów i aktywów finansowych w 2016 r. wyniósł 208,8 mln zł. W kwocie tej 97,9 mln zł dotyczy portfela kredytowego farm wiatrowych, co oznacza wzrost o 91,6 mln zł w stosunku do 2015 r. Natomiast portfel pozostałych rezerw utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2015 roku (wzrost o 3,1 mln zł).

Finansowanie inwestycji wiatrowych było istotnym wyróżnikiem działań Grupy BOŚ w przeszłości przed 2016 r., w szczególności w latach 2014 – 2015. Znaczna koncentracja portfela kredytowego w tym sektorze szła wówczas parze z rosnącym ryzykiem takich inwestycji, wzrostem niepewności biznesowej co do przyszłej koniunktury w branży – na co kilkakrotnie zwracała uwagę w minionych latach agencja ratingowa Fitch – zaznacza Stanisław Kluza.

Utworzenie odpisów na kredyty udzielone na inwestycje wiatrowe to efekt ostrożnościowego i zarazem odpowiedzialnego podejścia obecnego Zarządu BOŚ w niepewnej sytuacji rynkowej tego sektora. Co istotne, Bank zdecydował się na taki krok pomimo braku, na dzień 31 grudnia 2016 r., zaległości w obsłudze zobowiązań przez inwestorów posiadających farmy wiatrowe.

Konieczność zniwelowania potencjalnych ryzyk związanych z ewentualnym rozwojem negatywnego scenariusza w sektorze farm wiatrowych, a co za tym idzie utworzenie odpisów,  obniżyło wynik finansowy Grupy BOŚ za 2016 r. Wykazana przez Grupę strata netto wyniosła 60,1 mln zł.

– Należy podkreślić, że bez uwzględniania odpisów w segmencie farm wiatrowych Grupa BOŚ zamknęłaby 2016 rok ponad 31 mln zyskiem netto – zaznacza Stanisław Kluza.

Intensywne działania sanacyjne zostały uruchomione w BOŚ już w I połowie 2016 r. W efekcie prowadzonej restrukturyzacji i skutecznego wdrażania przez nowy Zarząd Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ na lata 2016 – 2020 doszło do istotnej poprawy sytuacji finansowej Banku na poziomie operacyjnym. Wynik odsetkowy Grupy BOŚ wzrósł z ok. 261 mln zł do ok. 309 mln zł. Efekty przyniosły także prace związane z odbudową zyskowności produktów oraz redukcją kosztów ogółem – o 50 mln zł.

Źródło: BOŚ Bank

Redakcja GLOBEnergia