SolarPower Europe – dawne Europejskie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – podsumowuje nowe zapisy proponowane przez Komisję Europejską jako zasadniczo korzystne dla branży słonecznej. Wraz z nowymi zapisami zmieniło się podejście do energetyki odnawialnej, od której nie wymaga się już, aby za wszelką cenę dostosowywała się do rynku i z nim “integrowała”, a raczej stara się, aby to rynek był kompatybilny z energetyką słoneczną. Co ważne, nowe ramy prawne dotyczą także magazynowania energii czy reakcji na popyt.

Jak zaznacza Stowarzyszenie, oczywiście wciąż nie jest idealnie, a najsłabsze punkty reformy, o których poprawę wciąż należy kontynuować starania to:

  • wzmocnienie ram prawnych dotyczących mechanizmów ograniczania rozwoju i wykorzystania mocy, które mogłyby rozwiązać problem nadwyżek mocy w europejskim miksie energetycznym,
  • zapewnienie utrzymania dostępu do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii,
  • podwyższenie celu udziału OZE w europejskim systemie energetycznym, który wynosi obecnie 27% do 2030 r. i według Solar Power Europe jest stanowczo za niski, tym bardziej biorąc pod uwagę świeże zapisy zaprezentowane przez Komisję Europejską, które pozwolą na dużo większe ambicje w tej kwestii.

Na “Pakiet Zimowy” składają się:

  • Ramy dla lepszej integracji i waloryzacji energii słonecznej na rynku:

Przedstawione propozycje zapewnią dostosowanie rynku do zmiennych warunków produkcji energii elektrycznej i wzrost udziału energetyki słonecznej. Rynek stanie się bardziej otwarty i przejrzysty m.in. za sprawą dopuszczenia do udziału w nim indywidualnych uczestników i ich grup. Konsumenci będą mieć prawo zażądać umów na energię elektryczną, które będą uwzględniać dynamicznie zmieniające się ceny, jak również inteligentnych liczników. Nadzorowane będzie też wprowadzane rynków mocy w poszczególnych państwa, aby uniknąć jego ewentualnych szkodliwych skutków.

  • Ramy wsparcia rozwoju rynku energetyki słonecznej po 2020 roku:

Przedstawione propozycje wprowadzą obowiązek dodania dodatkowych mocy OZE po 2020 r, i wpłyną na stworzenie wiążącego systemu celem osiągnięcia unijnego założenia minimalnego udziału 27% energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 roku. Zważywszy na to, że energetyka słoneczna jest jedną z, jeśli nie przewodnią technologią odnawialną, na energię słoneczną powstanie znaczący rynek zbytu w latach 2020-2030. Jednym z celów jest również zapewnienie przejrzystości i stabilności dla inwestorów – kraje członkowskie będą musiały zdefiniować i opublikować długoterminowy harmonogram systemów wsparcia na co najmniej 3 lata w przód.

  • Ramy dla zamiany obiektów budowlanych w aktywnych uczestników systemu energetycznego:

Znowelizowana Dyrektywa o OZE wprowadza zobowiązanie państw członkowskich do określenia minimalnego udziału energii z OZE w nowym i zmodernizowanym budownictwie, który ma zostać określony odpowiednimi regulacjami. W projekcie nowelizacji Dyrektywy o Efektywności Energetycznej proponuje się, aby od 2021 roku ilość energii z OZE generowanej i zużywanej na potrzeby własne budynków zaliczać w ramach dorocznego zobligowania do oszczędności energii na poziomie 1,5%.

Opracowano na podstawie: SolarPower Europe

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia