Porozumienie sektorowe branży PV – nowa możliwość wypracowania platformy komunikacji

Mimo wielu postulatów branży fotowoltaicznej o wprowadzenie okresu przejściowego przed likwidacją systemu opustów, taki okres nie został uwzględniony w nowelizacji ustawy o OZE. W ostatnich dniach Prezydent Andrzej Duda podpisał się pod nowelą, która zmieni system opustów w net-billing od 1.04.2022 roku. W międzyczasie branża PV została zaproszona do podpisania porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaicznego. Polscy producenci sektora fotowoltaiki wraz ze Stowarzyszeniem Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV podpisują się pod porozumieniem, wnosząc jednocześnie wniosek o doprecyzowanie definicji „local content” na dalszym etapie prac oraz włączenie w konsultacje branżowe nad przyszłymi zmianami legislacyjnymi w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dziś - 16.12.2021 r. w Warszawie, branża OZE, w tym polscy producenci będący częścią krajowego łańcucha dostaw - Apator S.A., Bruk-Bet Sp. z o.o., Elterm M.M. Kaszuba Sp. j., Hanplast Sp. z o.o., JBG-2 Sp. z o.o., ML System S.A. wraz ze Stowarzyszeniem Branży Fotowoltaicznej Polska PV, podpisują Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. Porozumienie ma zostać podpisane z uwzględnieniem doprecyzowania definicji „local content” na dalszym etapie prac oraz włączenia branży w konsultacje nad przyszłymi zmianami legislacyjnymi w obszarze odnawialnych źródeł energii. Producenci przedstawili swoje postulaty w wystosowanym w ostatnim tygodniu piśmie do Pani Minister Anny Moskwy oraz Pana Ministra Ireneusza Zyski.

Stanowisko do porozumienia sektorowego

W liście skierowanym do resortu, przedstawiciele branży PV zwrócili uwagę na szybki tryb wprowadzanych zmian do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, a także brak wystarczających konsultacji z branżą. W związku z tym, branża zgodziła się na podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki zakładając, że pozwoli ono na wypracowanie platformy komunikacji w obszarze wszelkich prac legislacyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Branża oczekuje zacieśnienia bezpośrednich kontaktów i bardziej inkluzywnego podejścia w ramach konsultacji branżowych przy opracowywaniu przyszłych aktów prawnych dotyczących rynku energii w Polsce.


W złożonym stanowisku branża postuluje również o zmianę definicji „local content”, która powinna być szczegółowo omówiona i zredagowana na późniejszym etapie prac legislacyjnych z uwzględnieniem konieczności udziału polskiego kapitału oraz wzmocnienia współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej.

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki w Polsce

Już dzisiaj o godzinie 14:30 w Warszawie rozpocznie się uroczystość podpisania Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. Porozumienie powstało dzięki współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem sektora PV w Polsce, a zainicjowało je Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W uroczystości weźmie udział ponad 30 reprezentantów branży OZE: przedstawicieli administracji rządowej, uczestników łańcucha dostaw, inwestorów i producentów, organizacji otoczenia biznesu oraz sektora nauki.

W ramach porozumienia zostanie powołana Rada Koordynacyjna ds. Fotowoltaiki. Jej zadaniem będzie m.in. monitorowanie deklaracji stron Porozumienia oraz powołanie grup roboczych do pracy w zakresie obszarów kluczowych. Podczas posiedzeń mają być konsultowane m.in zagadnienia dotyczące rozwoju rynku, w tym „local content”. Jest to obszar szczególnie ważny dla polskich producentów PV, którzy chcą sprecyzować definicję w celu zapewnienia ochrony rynku polskiego i krajów członkowskich UE, jednocześnie wzmacniając europejski łańcuch dostaw.
Oprócz rozwoju local content, intencją Porozumienia sektorowego jest rozwój nowych segmentów i integracji PV z siecią, t.j.: hybrydowych instalacji OZE, systemów PV zintegrowanych z technologiami wodorowymi, fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), agrofotowoltaiki (APV), fotowoltaicznych instalacji pływających oraz magazynowania energii.

Cel

Dzięki podpisaniu porozumienia ma być możliwe zacieśnienie współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój branży fotowoltaicznej, które wspólnie będą podejmować działania wzmacniające konkurencyjność polskiej gospodarki, realizując krajowy cel OZE i przyczyniając się do kształtowania transformacji energetycznej w Polsce.

Czy podpisanie porozumienia jest zasadne?

Ogólna sytuacja związana z nowelizowaną ustawą o OZE, jej bardzo szybka ścieżka legislacyjna oraz brak uwzględnienia protestów i postulatów branży fotowoltaicznej, podniosła dyskusję, czy podpisanie porozumienia sektorowego jest zasadne. Producenci zgodzili się jednak je podpisać, by mieć wpływ na rozwój branży i aby dbać o kilka milionów przyszłych prosumentów, zapewnić im spokojny, a przede wszystkim stabilny i przewidywalny stan prawny.

Zobacz również