Budowa biogazowni uwarunkowania prawne i środowiskowe

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

1401 BudowBiogaz pan

Inwestowanie w odnawialne źródła energii przynosi nie tylko korzyści dla środowiska naturalnego, może również przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki. Produkcja biomasy dla biogazowni rolniczych ze względu na politykę energetyczną i dotacje unijne staje się w Polsce coraz bardziej popularna i może stanowić źródło dochodów dla rolnictwa.

W biogazownie rolnicze mogą inwestować zarówno przedsiębiorstwa działające w branży energetycznej, spółki celowe powołane do produkcji biogazu, lokalne gospodarstwa rolne, jak i jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane produkcją energii ze źródeł odnawialnych i utylizacją odpadów. Spośród wszystkich rodzajów inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii, planowanie i budowa biogazowni rolniczej należy do szczególnie trudnych przedsięwzięć ze względu na szereg uwarunkowań, jakie musi spełnić. Planowanie inwestycji związanej z budową biogazowni w wybranym miejscu i formie wymaga wykonania analizy pod kątem technologicznym,  logistycznym,  finansowym  oraz formalnoprawnym. Należy zbadać zarówno etap inwestycyjny przedsięwzięcia, jak i eksploatacyjny ze względu na szczególny charakter tego typu obiektów i wykorzystywane surowce. (…)

Planowanie przestrzenne
Oprócz warunków lokalizacyjnych i środowiskowych nieruchomość powinna spełniać uwarunkowania planistyczne, a więc określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W praktyce nie zdarza się, aby istniejące miejscowe plany jasno zakładały możliwość budowy tego typu inwestycji, należy więc brać pod uwagę konieczność wystąpienia z wnioskiem o zmianę planu lub wybrać lokalizację nim nieobjętą. Wątpliwości budzi kwestia, czy biogazownie mogą być budowane na terenach określonych w miejscowym planie jako tereny przemysłowe, tereny rolnicze lub tereny obsługi produkcji rolniczej? (…)
 
Polityka lokalna
Ważną  kwestią  jest  nawiązanie  współpracy inwestora z lokalnym samorządem w celu określenia warunków lokalizacyjnych przedsięwzięcia, realizacji procesu inwestycyjnego oraz rozwiązania kwestii akceptacji społeczności lokalnej. Współpraca ta powinna polegać na określeniu szans  dla  rozwoju  lokalnej  gospodarki oraz zagrożeń lokalizacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia, w tym na rozwiązaniu problemu ograniczeń prawnych, finansowych, społecznych, środowiskowych i innych. Ze względu na możliwy wpływ biogazowni na rozwój gospodarki lokalnej rola samorządu może polegać również na promowaniu produkcji biogazu rolniczego wśród lokalnych właścicieli dużych gospodarstw oraz przedsiębiorców z branży rolnej i spożywczej.
Zuzanna Łaganowska
Bąkowski Kancelaria Radcowska

Cały artykuł w numerze 1/2014
2014 1 GLOBEnergia