Budowa domów energooszczędnych według nowej dyrektywy unijnej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

dom energooszczedny

Budowa domów energooszczędnch według nowej dyrektywy unijnej Na ternie Unii Europejskiej budynki pochłaniają ponad 40% łącznego zużycia energii elektrycznej. Konieczne jest więc ograniczenie rosnącego z roku na rok popytu na energię i emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Pomóc ma w tym również powstawanie nowoczesnych domów energooszczędnych, odpowiednio zaprojektowanych, w minimalnym stopniu oddziałujących na środowisko naturalne. Priorytetem dla Rady UE i Parlamentu Europejskie go jest realizacja postanowień protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zmniejszenie zużycia energii oraz wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii ma również zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, wspieranie rozwoju technicznego oraz tworzenie możliwości zatrudnienia oraz rozwoju regionalne go.

W tym celu powstała dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która zobowiązuje do posiadania świadectw energetycznych budynków. Jej nowelizacja wprowadza kilka ważnych z punktu widzenia działań na rzecz efektywności energetycznej zmian. Obecnie na terenie całej Unii Europejskiej planu je się wprowadzenie oszczędności zużycia energii o około 11 procent. Aby zrealizować ten cel dyrektywa wprowadza wymóg, aby do końca 2020 roku wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii, a po dniu 31 grudnia 2018 roku nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Realizacja ograniczenia wymagań emisyjnych dla wszystkich nowo powstających budynków, a także opracowanie polityki oraz założeń dla poszczególnych rodzajów budynków należy do państw członkowskich. Ich pracę w tym zakresie będzie obserwować i oceniać Komisja Europejska, która do 31 grudnia 2012 roku, a następnie co trzy lata będzie publikować sprawozdania z postępów prac państw członkowskich w zwiększaniu liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. W celu optymalizacji zużycia energii dyrektywa wprowadza wymagania systemowe dla nowych, wymienianych i modernizowanych systemów technicznych budynków, np. systemów ogrzewania, systemów klimatyzacji czy systemów ciepłej wody. Zadaniem każdego z państw członkowskich jest określenie wymagań dotyczących ogólnej charakterystyki energetycznej tych systemów, odpowiedniej instalacji, właściwego zwymiarowania oraz regulacji i kontroli systemów technicznych zainstalowanych w budynkach już istniejących, a także w budynkach nowych.

Omawiając dyrektywę 2010/31 nie sposób pominąć kwestię charakterystyki energetycznej. Przepisy w tym zakresie już obowiązują, państwa członkowskie zostały zobligowane do ustalenia minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej, uwzględniając przy tym wewnętrzne warunki klimatyczne, warunki lokalne i projektowaną funkcję oraz wiek budynku. Adekwatnie do tego, państwa członkowskie powinny podjąć działania, aby wszystkie nowe budynki spełniały powyższe wymagania. Projekt domu energooszczędnego powinien uwzględniać szereg czynników, które mają wpływ na jego jakość. Należy więc rozważyć wszystkie techniczne, ekonomiczne i środowiskowe możliwości realizacji takiej inwestycji przy zastosowaniu wysokoefektywnych systemów alternatywnych, czyli: (…)

Zuzanna Łaganowska

bakowski kancelaria radcowska

Cały artykuł dostępny w wydaniu 4/2012 GLOBEnergia: