Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla projektu „Budowa Farmy Wiatrowej Karwice” zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo.

 

Jego wartość całkowita to ponad 289 mln zł, z czego 40 mln zł to środki unijne. Inwestycja jest zlokalizowana w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. 
 
Podmiotem odpowiedzialnym za wykonawstwo inwestycji jest konsorcjum spółek Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. oraz Aldesa Construcciones SA. Zasadniczą część budowy rozpoczęto w czerwcu 2014 roku. Farma będzie się składać z 16 siłowni wiatrowych o mocy nominalnej 2,5 MW każda, przyczyniając się tym samym do wzrostu zainstalowanych w GK PGE mocy wytwórczych o kolejne 40 MW.
 
Nadzór nad pracami generalnego wykonawcy sprawuje firma Tensec Sp. z o.o., której powierzono świadczenie usług Inżyniera Kontraktu.
 
Generalny Realizator Inwestycji obecnie zakończył budowę I etapu wszystkich dróg dojazdowych i placów montażowych. Zakończono prace budowlano – montażowe na stacji abonenckiej GPZ Karwice oraz wybudowano linie SN i światłowodowe pomiędzy turbinami wiatrowymi. Wykonawca wybudował 16 fundamentów oraz zakończył produkcję turbin i rozpoczął transport elementów turbin wiatrowych na teren budowy. Zakończono prace montażowe czterech turbin wiatrowych.
 
Kolejnym zakresem prac, które Wykonawca musi wykonać jest zakończenie montażu turbin wiatrowych i przeprowadzenie wymaganych testów na wszystkich zainstalowanych urządzeniach. Budowa drugiego etapu dróg i placów montażowych tj. usuniecie części tymczasowych oraz prace wykończeniowe będą realizowane w drugim kwartale 2015 roku. Ostatnim etapem realizacji budowy będzie przygotowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
 
Projekt „Budowa Farmy Wiatrowej Karwice” jest ostatnim z 23 tzw. „dużych projektów” z zakresu sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, który uzyskał zgodę na dofinansowanie ze środków UE. Z uwagi na specjalne przepisy dotyczące finansowania projektów powyżej 50 mln EUR, zgodę na udzielenie im unijnego wsparcia wydaje Komisja Europejska.
 
Łączne dofinansowanie tzw. „dużych projektów” w ramach sektora energetyka wyniosło 13,8 mld zł.
 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki