Ile to kosztuje?

Ceny komponentów fotowoltaicznych na rynkach zagranicznych mocno spadają, ale niestety w Europie tendencja ta jest hamowana przez cła antydumpingowe nałożone na produkty importowane z niektórych krajów Azji. Często elementy instalacji fotowoltaicznych są sprzedawane na rynkach światowych po cenach niższych niż koszty ich produkcji lub po cenach niższych niż na rynku krajowym producenta tych produktów. Aby temu zapobiec i ochronić europejskich producentów przed zalewem tanich azjatyckich produktów, nałożone są ceny minimalne, po których mogą oni sprzedawać swoje produkty w Europie. Przedstawiamy aktualne ceny instalacji fotowoltaicznych, z uwzględnieniem ich lokalizacji i materiału pokrycia dachowego.

Koszt mikroinstalacji PV

Kwestie formaloprawne

Mikroinstalacje zwolnione są z konieczności dopełnienia wielu obowiązków, do których zobowiązani są zarządcy większych instalacji. Dwoma ułatwieniami już na samym początku realizacji inwestycji są: zwolnienie właściciela mikroinstalacji z obowiązku ubiegania się o koncesję na produkcję energii elektrycznej i o wydanie warunków przyłączenia. Zdecydowanie łatwiej przebiegnie cały proces, jeśli moc instalacji nie będzie przekraczała mocy przyłączeniowej obiektu. Po wykonaniu instalacji wystarczy zgłoszenie instalacji do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) celem przyłączenia jej do sieci elektroenergetycznej. Koszty przyłączenia mikroinstalacji leżą po stronie OSD. Wniosek o przyłączenie składa inwestor lub jego pełnomocnik. We wniosku należy podać podstawowe parametry techniczne instalacji: rodzaj mikroinstalacji, moc, typy falowników. Wniosek podpisuje inwestor lub pełnomocnik oraz instalator. Instalator powinien być certyfikowanym instalatorem mikroinstalacji OZE lub osobą uprawnioną do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Załącznikami do wniosku (oprócz ewentualnego pełnomocnictwa) są karty katalogowe i certyfikaty urządzeń zastosowanych na instalacji (UWAGA! Powinny być to dokumenty w języku polskim) oraz schemat jednokreskowy zgłaszanej instalacji. Jeżeli moc instalacji jest większa od mocy przyłączeniowej, przyłączenie odbywa się na zasadzie umowy o przyłączenie do sieci. Po zgłoszeniu instalacji pozostaje złożyć wniosek o świadczenie usług dystrybucji, co powinno zakończyć się podpisaniem umowy o dystrybucję energii, a następnie podpisaniem umowy na
sprzedaż. Na podstawie tej ostatniej możliwe będzie rozliczanie się z OSD na zasadzie opustów. Aby dopełnić wszelkich formalności, należy podpisać aneks do umowy kompleksowej, uwzględniający korzystanie z energii z mikroinstalacji. Nowe zapisy ustawy o odnawialnych źródłach energii nie obciążają od lipca 2016 r. prosumentów obowiązkiem informacyjnym i sprawozdawczym. Do czasu wejścia w życie ustawy o OZE prosumenci zobowiązani byli informować Prezesa URE o ilości wytworzonej energii elektrycznej z OZE w mikroinstalacji oraz o ilości energii elektrycznej, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu. Obowiązujące zapisy znoszą ten obowiązek również dla prosumentów, którzy instalacje posiadali już przed 1 lipca.


Materiał pochodzi z magazynu GLOBEnergia 4/2016 i jest fragmentem obszerniejszego artykułu pt. „Mikroinstalacje fotowoltaiczne – poradnik dla inwestorów”.

Okładka GLOBEnergia 4/2016