W okresie silnego zainteresowania tematem ograniczania niskiej emisji i programu Czyste Powietrze, WFOŚiGW w Gdańsku postanowił wesprzeć budynki wielorodzinne, czyli takie, które z programu Czyste Powietrze nie będą mogły skorzystać.  Budżet programu to 2 500 000 zł, a maksymalna kwota dotacji to 300 000 zł.

W pomorskim znalazły się pieniądze dla budynków wielorodzinnych

Uruchomienie programu dofinansowań zostało zapowiedziane 17 lipca 2018 podczas spotkania informacyjnego na temat ograniczania niskiej emisji zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ze względu na fakt, iż Krajowy Program „Czyste Powietrze” nie obejmuje swym zakresem budownictwa wielorodzinnego, Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku zdecydował o ogłoszeniu konkursu, który umożliwi dofinansowanie wymiany źródeł ciepła również w takich obiektach. Konkurs skierowany jest do podmiotów, które aplikowały o środki finansowe w konkursie „Czyste Powietrze Pomorza” edycja 2018.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Fundusz może pokryć koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały one poniesione po dniu 22.06.2018 r. Podstawę do ich refundacji stanowi zawarta umowa. Przed terminem zawarcia umowy

Wnioskodawca ponosi wydatki, mogące stanowić koszty kwalifikowane zadania, na własne ryzyko.
• Wnioski należy składać w terminie do 22 sierpnia 2018r.
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 września 2018r.
• Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 14 września 2018 r.

Kotły na biomasę – tak, ale z pewnymi ograniczeniami!

Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:

– kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,
– źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),
– podłączeniem do sieci ciepłowniczej
– elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

Montaż kotłów opalanych biomasą będzie dofinansowany jedynie w sytuacji, kiedy będą one spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (5 klasy).

Kto może składać wniosek?

O dofinansowanie mogą się starać wielorodzinne budynki mieszkalne lub ich części, należące do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego lub takie, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Jaka wartość dofinansowania?

Kwota dotacji dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.
W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
− 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
− 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,
c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
− 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
− 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem
d) elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków:
− 5.000 zł na elektryczne urządzenia grzewcze.

Łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu, dla jednego Wnioskodawcy, nie może przekroczyć kwoty 300 000 zł.

Źródło: WFOŚiGW w Gdańsku

Redakcja GLOBEnergia