Bułgarscy pracodawcy i związki zawodowe zajęły stanowisko wobec energetyki odnawialnej.

 
W debacie publicznej dotyczącej nowych cen energii elektrycznej w Bułgarii, które zostały określone przez Komisję Rządu Regulacji Energetyki i Wody (KEWR) i weszły w życie w dniu 1 sierpnia 2015 r cztery największe stowarzyszenia pracodawców i dwa wiodące związki zawodowe w kraju wzywają do wprowadzenia moratorium na przyłączania elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii do sieci.
„Bułgaria już spełniła wymóg 16% udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii, określony przez Komisję Europejską. Nie ma potrzeby, aby droga, zielona energia karmiła nasze sieci energetyczne.”, powiedział Wasyl Velev, prezes Stowarzyszenia Kapitału Przemysłowego (AIK) na konferencji prasowej w Sofii.
Zgodnie z nowym systemem taryfowym ogłoszonym przez KEWR, prywatne gospodarstwa domowe zapłacą średnio o 0,11% mniej za kilowatogodzinę w okresie ważności taryf, który będzie trwał do roku 2016. Za to duże zakłady będą płacić 17,5% więcej. Opłata jest wkładem w poprawę sytuacji finansowej państwowych operatorów sieci (NEK), które są nadmiernie zadłużone. NEK jest zobowiązany do zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Jeśli żądania nie zostaną spełnione, stowarzyszenia zawodowe i związki grożą masowymi prostestami we wrześniu. Nowelizacja prawa energetycznego kraju, który został niedawno przyjęty przez parlament, wymaga także od dostawców energii obowiązkowego wkładu w proces restrukturyzacji finansowej NEK, która ma obecnie dług wynoszący 1,9 mld €.
Dostawcy energii są zobowiązani do zapłaty 5% ich przychodów do nowo utworzonego funduszu „bezpieczeństwa dla systemu elektroenergetycznego” na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej dla NEK po preferencyjnych cenach.
Źródło: sunwindenergy.com