Wzrost udziału energii z OZE w tych sektorach może nie skompensować spadku udziału energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE.

Założonym w Polsce celem było osiągnięcie do 2020 roku 15 procentowego udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto. Uwzględniając nadwyżkę na potrzeby mechanizmu współpracy stanowi on 15,85%. Według raportu NIK, w roku 2016 wskaźnik ten osiągnął wartość 11,3%. Był on niższy od wskaźnika z roku 2015, który wynosił 11,93%, a także najniższy od roku 2013. Jeżeli udział ten nie wzrośnie, Polska będzie musiała kupować zieloną energię z innych krajów, najprawdopodobniej z Niemiec.
Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r. GUS, Warszawa 2017, ustalenia kontroli NIK.

Co stanowi problem w Polsce?

Autorzy raportu NIK sądzą, że przyczyną takiej sytuacji jest niewłaściwa polityka rządu wobec odnawialnych źródeł. Wskazują również na błędy w funkcjonowaniu systemu zielonych certyfikatów, trzykrotne znaczące zmiany w zasadach opodatkowania farm wiatrowych i niewypał aukcji na zakup energii.

Wskazali oni też na brak przejrzystych przepisów. Okazuje się, że plany dotyczące rozwoju branży opracowane zostały na podstawie nieaktualnych już danych, znajdujących się w pięciu różnych dokumentach strategicznych. NIK zwraca rownież uwagę, że dwa z nich: Polityka energetyczna Polski do roku 2030 i Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, nie były aktualizowane od 2009 r.

Ponadto rozwój branży OZE zwolnił między innymi z powodu nadmiernych restrykcji, które na inwestorów w farmy wiatrowe nałożyła ustawa odległościowa. Izba zwróciła też uwagę, że konsekwencją wprowadzonych przepisów są również roszczenia inwestorów zagranicznych, których efekty finansowe trudne są jeszcze do oszacowania. Efektem obecnej polityki rządu wobec branży OZE jest to, że jak podaje NIK, wszystkie firmy skontrolowane przez Izbę ograniczyły lub zrezygnowały z realizacji planowanych inwestycji w istniejące lub nowe źródła wiatrowe.

Struktura pozyskania energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 2016 r.

W Unii Europejskiej niemal połowę energii pierwotnej z odnawialnych źródeł w 2016 roku pozyskiwało się z biopaliw stałych. Na drugim miejscu uplasowała się energia z wody, a zaraz po niej energia wiatrowa. Wartości poniżej 10% całkowitej produkcji energii z OZE stanowił biogaz, biopaliwa ciekłe i energia słoneczna.
Struktura pozyskania energii pierwotnej z OZE w UE. Źródło: Energia 2018 r. GUS, Warszawa 2018.

W Polsce w 2016 roku wśród OZE największy udział, bo ponad 70%, miały biopaliwa stałe. Niemal 12% stanowiła energia wiatru, a nieco mniej biopaliwa ciekłe.

Struktura pozyskania energii pierwotnej z OZE w Polsce. Źródło: Energia 2018 r. GUS, Warszawa 2018.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, cire.pl

Redakcja GLOBEnergia