319,6 zł/MWh

W Dzienniku Ustaw RP pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca br. w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda. Minister zarządził, iż cena ta wynosi 319,6 zł/MWh.

Cena jest podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda w I fazie systemu wsparcia, a więc ceny, jaka może zostać przyznana w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla pierwszych projektów realizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Informacja dotycząca ceny maksymalnej jest ważnym sygnałem dla inwestorów, pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na partycypację w systemie wsparcia, a tym samym na realizację. Cena uwzględnia koszty inwestycyjne i operacyjne dla morskiej farmy wiatrowej oddalonej od brzegu o 55 km. Ponadto, obejmuje także zastosowanie cen stałych za 2021 r., wyższych kosztów bilansowania, opłaty za przedłużenie pozwolenia lokalizacyjnego (PSZW) oraz podatku od nieruchomości od infrastruktury lądowej.

Ministerstwo podkreśla w komunikacie, że biorąc pod uwagę znaczenie rozporządzenia, jak również mając na celu przeprowadzenie transparentnego procesu ustalania ceny maksymalnej, powołany został dedykowany zespół ds. przygotowania metodyki wyliczenia ceny maksymalnej. Zespół składał się z przedstawicieli: Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Koordynatora Służb Specjalnych, Szefa Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa URE. Wielkość ceny maksymalnej została wyznaczona w oparciu o metodykę przedstawioną przez Zespół i zatwierdzoną przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Pierwsza faza wsparcia dla offshore wind

W ramach tzw. „pierwszej fazy” funkcjonowania systemu wsparcia dla offshore wind, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r., wytwórcy mogą składać do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzona do sieci. O pierwszeństwie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda decydować będzie kolejność złożenia kompletnych wniosków. Do 30 czerwca 2021 roku wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej Prezesa URE. Pomoc przydzielana decyzją Prezesa URE będzie następnie notyfikowana w Komisji Europejskiej.

Łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, które mogą zostać objęte wsparciem w pierwszej fazie funkcjonowania systemu nie może przekroczyć 5,9 GW. W następnych latach wsparcie będzie mogło zostać przyznane wyłącznie w formule konkurencyjnej tj. poprzez mechanizm aukcyjny. Przepisy przewidują możliwość organizacji aukcji w latach 2025-2028. W ramach ich rozstrzygnięć wsparciem będą mogły zostać objęte morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 5 GW.

Źródło: Dziennik Ustaw/Ministerstwo Klimatu i Środowiska/URE

Redakcja GLOBEnergia