Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej po zmianach wprowadzonych nowelizacją z dnia 20 kwietnia 2021 roku przewiduje powołanie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej. W jej ramach dostosowano polskie regulacje do rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej obowiązujących w Unii Europejskiej. Nowelizacja wprowadza centralny rejestr oszczędności energii finalnej, który prowadzić będzie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Instytucja będzie wyznaczać osobę, która będzie miała dostęp do rejestru. Dane do bazy będą mogli wprowadzać przedstawiciele takich jednostek jak Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (jako administrator danych), Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jednostki samorządu terytorialnego, Bank Ochrony Środowiska oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Ponadto dane będą mogli też edytować ministrowie właściwi ds. klimatu, rozwoju gospodarczego i finansów publicznych.

W polskim prawie obowiązywał dotychczas system certyfikatów efektywności energetycznej, zaś inne narzędzia alternatywne osiągnięcia postępu w efektywności użytkowania energii nie były stosowane. W rejestrze będą gromadzone będą dane dotyczące m.in. zrealizowanych projektów efektywności energetycznej. Rejestr uszczelni system monitorowania i raportowania oszczędności energii powstałych z realizacji programów unijnych i krajowych.

Rejestr będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, a zebrane dane w zakresie uzyskanych oszczędności energii finalnej zostaną udostępnione ministrowi właściwemu do spraw klimatu. Rozwiązanie ma ułatwić zbieranie potrzebnych informacji do bieżącego szacowania osiąganych oszczędności zużycia energii. Efektem funkcjonowania rejestru będzie uniknięcie ryzyka podwójnego zliczania oszczędności energii, w szczególności w przypadku możliwości korzystania z kilku systemów wsparcia.

Co będzie zawierać CROEF?

Ministerstwo wyjaśnia, że dla właściwego i zgodnego z prawem funkcjonowania rejestru niezbędne jest precyzyjne określenie, jakie informacje będą w nim gromadzone oraz w jaki sposób osoby upoważnione uzyskają dostęp do systemu obsługującego rejestr. Dane będą obejmować m.in. informacje na temat rodzajów przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w tym przedsięwzięć realizowanych u odbiorcy końcowego, a także sposoby potwierdzenia ilości uzyskanych średniorocznych oszczędności energii finalnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego na rok za pomocą audytu oraz wykorzystaniu wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej.

Aby umożliwić agregowanie informacji na temat uzyskanych oszczędności wynikających z projektów realizowanych w ramach programów w zakresie polityki spójności lub przedsięwzięć realizowanych w ramach innych programów i instrumentów finansowych, w rozporządzeniu przewidziano możliwość potwierdzania oszczędności także w inny sposób. Przewidziano do wyboru potwierdzenie za pomocą audytu efektywności energetycznej, audytu energetycznego, przy wykorzystaniu wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej lub innepotwierdzenie, zgodnie z dyrektywą 2018/2002/UE z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, wynikające z zasad realizacji danego programu lub instrumentu.

Rozporządzenie przewiduje również sposób uzyskania dostępu do systemu obsługującego rejestr. Przewidziano, że uzyskanie takiego dostępu wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej w celu uwierzytelnienia osoby, która zabiega o uzyskanie dostępu do systemu.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, co związane jest z tym, że nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej z 20 kwietnia 2021 roku przewiduje dłuższy czas na wejście w życie przepisów dotyczących centralnego rejestru oszczędności energii.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

 

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom