W odniesieniu do przepisów obowiązujących w 2016 r. (rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2016 r., wprowadzono korektę w odniesieniu do dwunastu wartości cen referencyjnych (z czego w ośmiu przypadkach dokonano jej podwyższenia, a w czterech przypadkach obniżenia). W projekcie czytamy, że dokonane zmiany wynikają z aktualizacji istotnych parametrów technicznych i ekonomicznych mających bezpośrednie przełożenie na wysokość ceny referencyjnej.

Z tabeli przedstawionej w Ocenie Skutków Regulacji wynika, że ceny referencyjne na 2017 r. zostały obniżone dla instalacji OZE:

  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie – 350 zł/MWh (T13),
  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (T17) i większej niż 1 MW (T18), wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej – odpowiednio 450 zł/MWh i 425 zł/MWh,
  • hybrydowej instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW – 405 zł/MWh (T21).

Technologie, dla których podwyższono ceny to te wykorzystujące biogaz do wytwarzania energii elektrycznej czy spalające m.in. biomasę, biopłyny w dedykowanych instalacjach spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji. Cenę podwyższono też dla instalacji wiatrowych na lądzie o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW i hybrydowych instalacji OZE o łącznej mocy elektrycznej nie większej niż 1 MW.

Rozporządzenie w sprawie cen referencyjnych aukcje OZE

Gdzie  kolejne numery odpowiadają instalacji odnawialnego źródła energii:

 1) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej - 550 zł/MWh;
 2) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej - 550 zł/MWh;
 3) wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej - 405 zł/MWh;
 4) wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej - 365 zł/MWh;
 5) wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 3 i 4 - 355 zł/MWh;
 6) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych - 415 zł/MWh;
 7) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego - 325 zł/MWh;
 8) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji - 450 zł/MWh;
 9) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji - 435 zł/MWh;
 10) w instalacji termicznego przekształcania odpadów - 385 zł/MWh;
 11) wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej - 475 zł/MWh;
 12) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie - 375 zł/MWh;
 13) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie - 350 zł/MWh;
 14) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej - 470 zł/MWh;
 15) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej - 480 zł/MWh;
 16) wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej - 455 zł/MWh;
 17) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej - 450 zł/MWh;
 18) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej - 425 zł/MWh;
 19) wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej - 470 zł/MWh;
 20) hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW - 470 zł/MWh;
 21) hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW - 405 zł/MWh.

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE narzuca obowiązek wydania rozporządzenia określającego:

  • maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z OZE, zwaną „ceną referencyjną”,
  • okres obowiązku zakupu energii elektrycznej oraz okres prawa do pokrycia ujemnego salda, obowiązujące wytwórców, którzy w danym roku wygrają aukcję.

Brak realizacji tego obowiązku uniemożliwiły rozstrzygnięcie w 2017 r. aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE, z uwagi na brak możliwości określenia maksymalnej ceny, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców OZE w drodze aukcji energia elektryczna. Jak czytamy w projekcie „Coroczne określanie ceny referencyjnej jest niezbędne dla zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce poprzez elastyczne reagowanie na zmiany w kosztach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE. Informacje dotyczące ceny referencyjnej są ważnym sygnałem dla inwestorów pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na partycypację w aukcyjnym systemie wsparcia, a tym samym na realizację.”

Wprowadzenie ceny referencyjnej oznacza, że oferty powyżej jej wartości będą automatycznie odrzucane, nawet, jeśli nie będzie innych ofert, co skutkować może brakiem osiągnięcia założonego dla danej aukcji celu w zakresie zakontraktowania odpowiedniego wolumenu energii. Wysokość ceny referencyjnej jest to maksymalny poziom ceny, ustalony, jako „rozsądny”, który jest zgodny z przewidywanymi kosztami budowy i eksploatacji instalacji OZE.

Ma to na celu uniemożliwienie złożenia przez inwestorów wiążących ofert, które są istotnie zawyżone, co skutkowałoby z jednej strony nadzwyczajnie wysokimi zyskami tych podmiotów, z drugiej zaś nadmiernym obciążeniem odbiorców końcowych. Jak podaje Ministerstwo Energii, przygotowanie projektu zostało poprzedzone analizą danych pozyskanych od partnerów społecznych, do których zwrócił się projektodawca. Łącznie zwrócono się do 22 podmiotów – izb gospodarczych, towarzystw i stowarzyszeń reprezentujących szeroko rozumianą branżę odnawialnych źródeł energii.

Źródło: Ministerstwo Energii