Rynek Praw Majątkowych (RPM) do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE (PMOZE i POMOZE_A) funkcjonuje od 28 grudnia 2005 roku. Do czasu uchwalenia w czerwcu 2016 r. nowelizacji ustawy o OZE był podstawą stworzonego w Polsce systemu wsparcia producentów z odnawialnych źródeł energii.

Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A (prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, której określony w świadectwie pochodzenia okres produkcji rozpoczął się 1 marca 2009 r.) spadła o 12,91 zł/MWh w porównaniu do cen z poprzedniego miesiąca, osiągając wartość 48,08 zł/MWh (60,99 zł/MWh w lipcu 2016 r.). Wolumen miesięczny zielonych certyfikatów w obrotach sesyjnym i pozasesyjnym wzrósł o 568 878 MWh. Znacząco, bo ponad 7-krotnie wzrósł wolumen Praw Majątkowych dla efektywności energetycznej – z 4 566 toe w sierpniu 2015 r. do 33 546 toe w sierpniu br. (toe – tona oleju ekwiwalentnego – energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10 000 kcal/kg).

Od 28 grudnia 2007 roku w ramach Rynku Praw Majątkowych uruchomiony został również obrót dodatkowymi dwoma rodzajami praw majątkowych (PMGM i PMEC) do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej z wysokosprawnej kogeneracji. Mechanizm RPM powstał w oparciu o sprawdzone rozwiązania systemu wsparcia dla źródeł odnawialnych. Udział w Rynku Praw Majątkowych pozwala wytwórcom energii elektrycznej z OZE i z kogeneracji korzystnie sprzedać swoje prawa majątkowe, a przedsiębiorstwom energetycznym zobowiązanym do zakupu tych praw, wywiązać się z nałożonego na nich obowiązku.

Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z OZE wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są podstawą otrzymania zielonych certyfikatów – automatycznie zamieniają się w prawa majątkowe w postaci zielonych certyfikatów po rejestracji w systemie ewidencyjnym Rejestru Świadectw Pochodzenia. RŚP jest otwarty dla praktycznie wszystkich podmiotów, które wytwarzają energię z odnawialnych źródeł energii lub ograniczyły jej zużycie. Dlatego wśród jego uczestników znajdują się nie tylko firmy energetyczne, ale też jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, szpitale, parafie, szkoły wyższe i przedsiębiorstwa komunalne. Z przyznawanych członkowi rejestru certyfikatów wynikają prawa majątkowe, które są przedmiotem obrotu na TGE.

System zielonych certyfikatów działać będzie jeszcze 15 lat dla instalacji przyłączonych do 1 lipca 2016 r., a więc najdłużej do 1 lipca 2031 r. Właściciele instalacji przyłączonych 1 lipca 2016 r. i później nie mogą wnioskować o wydanie świadectw pochodzenia, a co za tym idzie, nie dotyczy ich pomoc publiczna w postaci zielonych certyfikatów. Będą mogli brać udział w aukcjach dla poszczególnych tzw. koszyków technologicznych, aktualnie wciąż trwają jednak testy Internetowej Platformy Aukcyjnej, a pierwsze rzeczywiste aukcje mają odbyć się w 2017 r.

Źródło: Towarowa Giełda Energii

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia