TGE podsumowuje zmiany, jakie zaszły w lipcu. Zauważono wzrost obrotów na rynku energii elektrycznej. Może on wynikać m. in.  ze zwiększonego zapotrzebowania na energię w tym miesiącu. Być może spadek cen błękitnych certyfikatów jest jednym z pierwszych rezultatów

Kilka najważniejszych statystyk:  wolumen obrotu gazem ziemnym w lipcu był dotychczas największym w roku 2017 r. Łącznie wyniósł 15 131 007 MWh, aż o 225,7 proc. więcej niż w lipcu roku 2016. Taki wzrost robi wrażenie.
Obrót energią elektryczną wynosił w lipcu 8 643 035 MWh i był o 2,6 proc. wyższy względem lipca roku ubiegłego. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi (certyfikaty pochodzenia itp.)  dla energii elektrycznej wyniósł w lipcu br. 4 875 805 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do lipca roku ubiegłego o pokaźne 59,9 proc. Łącznie, zarówno dla energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz obrotu prawami majątkowymi obserwowane są tendencje wzrostowe.

Ponad trzykrotny wzrost dla gazu ziemnego

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w lipcu br. wyniósł 15 131 007 MWh, co przekłada się na ponad trzykrotny wzrost (o 225,7 proc.). Może to oznaczać znaczące zmiany w strukturze handlu energią. Gaz ziemny staje się coraz bardziej istotny.  Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 14 174 229 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 287,4 proc. i stanowi najwyższy wolumen miesięczny od dwóch lat.

Średnioważona cena na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu wzrosła w lipcu do poziomu 69,27 zł/MWh, czyli o 1,02 zł/MWh względem czerwca br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) była o 0,99 zł/MWh wyższa niż w poprzednim miesiącu i wyniosła 78,20 zł/MWh.

Energia elektryczna – stabilny wzrost, brak radykalnych zmian

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 8 643 035 MWh, był o 2,6 proc. wyższy niż w lipcu roku 2016. Na RTT nastąpił wzrost o 5,7 proc. r/r przy wolumenie 6 721 743 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 6,8 proc. do poziomu 1 921 292 MWh. Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej ukształtowała się w lipcu na poziomie 156,66 zł/MWh – o 2,61 zł/MWh wyższym niż w czerwcu br. Wzrosła również średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową:  w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 164,22 zł/MWh, co oznacza wzrost o 0,65 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w czerwcu. Oznacza to, że dostawy prądu drożeją.  Czy będzie to kolejna przesłanka dla wzrostu zapotrzebowania na magazynowanie energii?

Gorący temat praw majątkowych tuż po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o OZE

Najbardziej wyczekiwanym aspektem raportu jest – trudno się temu dziwić – sytuacja na rynku uprawnień majątkowych. Cena tzw. certyfikatów pochodzenia energii została niedawno uregulowana przez nowelizację ustawy o OZE, czyli tzw. druk 1733. Urynkowiona została również opłata zastępcza, płacona przez firmę zajmującą się sprzedażą energii na rzecz producenta energii odnawialnej zamiast nabywania od niego uprawnień majątkowych.

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lipcu br. 4 875 805 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do lipca roku ubiegłego o 59,9 proc.

Wzrost dla zielonych certyfikatów – skorzystają producenci odnawialnej energii

Zielone certyfikaty przyznawane są w praktyce głównie producentom energii wiatrowej, choć obejmują również fotowoltaikę, energię geotermalną i wodną – co często pomijane jest przy spekulacjach na temat przyszłości tych uprawnień. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 1 998 740 MWh, a więc o 7,3 proc. wyższym niż w lipcu roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 31,17 zł/MWh, co oznacza wzrost o 6,79 zł/MWh względem czerwca. Oznacza to tendencję większego obrotu  tymi uprawnieniami, przy jednoczesnym niewielkim wzroście ich cen.

Czerwone certyfikaty górą, największy obrót uprawnieniami dla  większych biogazowni

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost  wolumenu obrotu prawami majątkowymi był przede wszystkim obrót czerwonymi certyfikatami, co jest dowodem na to, że to nie fotowoltaika i wiatraki mają  najbardziej znaczący wpływ na kształtowanie rynku. Czerwone certyfikaty są bowiem uprawnieniami majątkowymi przyznawanymi właścicielom biogazowni o zainstalowanej mocy większej niż 1 MW.  Wzrósł on rok do roku blisko trzykrotnie (o 191,9 proc.) – do poziomu 2 407 417 MWh. Średnia cena sesyjna instrumentu PMEC-2017 nie uległa zmianie w stosunku do czerwca br., kształtując się na poziomie 9,70 zł/MWh.

Błękitne certyfikaty (biogazownie rolnicze): spory spadek cen

Lipcowy wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 84 842 MWh. Większość – 62 208 MWh – stanowił obrót sesyjny, gdzie cena średnioważona spadła m/m o 67,52 zł/MWh, do poziomu 302,05 zł/MWh.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 19 202 toe (w tym 17 062 toe dla instrumentu PMEF), podczas gdy w lipcu ubiegłego roku było to 76 toe. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 64,83 zł/toe, do poziomu 844,93 zł/toe.

Odwrócenie tendencji

Wynik raportu TGE obrazuje odwrócenie tendencji w porównaniu z wcześniejszymi trendami: obecnie nieco drożeją zielone certyfikaty, podczas gdy ceny błękitnych certyfikatów lecą w dół. O czym to świadczy? Pomimo zmian w ustawie, wciąż dla wielu podmiotów bardziej opłacalne jest (co wielokrotnie podkreślali eksperci ze spółki Energa) nabycie uprawnień majątkowych niż uiszczenie opłaty zastępczej. Pierwszym obszarem działania kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o OZE wydają się być błękitne certyfikaty, przyznawane właścicielom biogazowni rolniczych. Jednak ta tendencja nie rozszerza się na cały rynek obrotu uprawnieniami związanymi z produkcją biogazu: czerwone certyfikaty wykazują ponad trzykrotny wzrost. Obecna sytuacja na rynku energii jest niejednoznaczna, obrazuje rozmaite zmiany zachodzące w zróżnicowanym tempie. Gaz ziemny coraz bardziej zyskuje na wartości i staje się przedmiotem coraz częstszych transakcji. Energia elektryczna generalnie drożeje. Rynek uprawnień majątkowych nie jest jednorodny: dla czerwonych certyfikatów wystąpił rekordowy wzrost, zielone nieznacznie drożeją. Spadek obserwowany jest jedynie dla błękitnych certyfikatów.

Trudno przewidzieć dokładnie, jakie będą skutki takiego układu – o tym przekonamy się w kolejnych miesiącach. Można przypuszczać na podstawie obecnych tendencji, że znaczenie gazu będzie rosło, prąd będzie droższy a uprawnienia majątkowe związane z OZE doświadczą zróżnicowanych zmian.

Źródło: www.tge.pl

 

 

Redakcja GLOBEnergia