INWESTORZE!  Jeśli  chcesz  być  zadowolony  z  realizowanego  przedsięwzięcia  budowy  domu,  zapoznaj  się  z  kilkoma  wybranymi  przez  nas  zagadnieniami,  które  uważamy  za  ważne  podczas  realizacji  inwestycji,  budowy  domu, w którym chcesz zastosować urządzenie grzewcze, którym ma być pompa ciepła.

Nie wzięcie ich pod uwagę lub ich zbagatelizowanie grozi powstaniem w przyszłości wielu niepotrzebnych problemów: użytkowych/eksploatacyjnych, stresem,  konfliktami ludzkimi, niepotrzebnymi i wysokimi dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi.

Wykonawca:
Czy ma, ewentualnie jakie, doświadczenie w zakresie montażu pomp ciepła?
Czy Inwestor
•     miał możliwość poznania opinii innych Inwestorów na temat pracy danego Wykonawcy,
•     miał możliwość zapoznania się z wcześniej wykonanymi instalacjami z pompą ciepłą danego wykonawcy (minimum dwie, trzy),
•     miał możliwość zapoznania się, zobaczył, w jakim standardzie, z jaką starannością zostały wykonane dotychczasowe instalacje (minimum dwie, trzy)?
Czy Wykonawca był przeszklony przez producenta zastosowanej pompy ciepła i uzyskał autoryzację, certyfikat?
Czy Wykonawca będzie stosował się do zaleceń i wytycznych producenta w zakresie projektowania i montażu pompy ciepła?
Wielu Wykonawców stosuje rozwiązania własne niezgodne z wytycznymi producenta. Istotne jest, aby Inwestor zdawał sobie sprawę, kto w takim przypadku odpowiada za poprawność działania instalacji.
Czy Wykonawca posiada uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywanego zawodu Instalatora / Wykonawcy?

Jaki jest zawarty w umowie zakres prac Wykonawcy:
Tylko montaż pompy ciepła wraz z niezbędnymi elementami współpracującymi (pompy obiegowe, zasobniki buforowe i c.w.u., grupy pompowe systemu ogrzewania i c.w.u.)
Montaż pompy ciepła jak wyżej wraz z dolnym źródłem (wymiennik poziomy, pionowy,  układ dwóch studni)
Montaż pompy ciepła wraz z niezbędnymi elementami współpracującymi oraz z dolnym źródłem i instalacja wewnętrzną
Zaleca się kompleksowe zlecenia prac wykonawczych jednemu podmiotowi/firmie celem uniknięcia przerzucania odpowiedzialności za wykonane pracy w przypadku problemów z systemem.

Producent pompy ciepła:
Czy producent ponosi koszty uruchomienia pompy ciepła?
Czy producent oferuje serwis fabryczny?
Gwarancja:
Jaki jest okres gwarancji? Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres ten wynosi 2 lata.
Producent może okres gwarancji przedłużyć np. do 3 lat, ale na specjalnych warunkach – należy sprawdzić warunki przedłużenia gwarancji.

Czy producent wymaga przeglądów gwarancyjnych?
Ma to szczególne znaczenie przy przedłużaniu gwarancji, często przy przedłużeniu Użytkownik ponosi dodatkowe koszty.

Czy pompa ciepła w okresie gwarancji i po jej upływie znajduje się w systemie nadzoru/rozliczeń serwisowych?
Porównując pompę ciepła porównuj urządzenia testowane według tej samej i aktualnej normy.
Dla sprężarkowych pomp ciepła stosowanych w systemach ogrzewania – EN14511.
Dla pomp ciepła tylko do produkcji c.w.u. – EN 255-3 lub EN 16147.
 Czy wbudowane w pompę ciepła pompy obiegowe są pompami elektronicznymi  
– najlepiej klasy EEI < 27 (23)?
Czy możliwa jest diagnoza serwisowa pompy ciepła bez ingerencji w obieg termodynamiczny?
Przykładowo poprzez panel sterowania wbudowanej lub zewnętrznej automatyki, interfejs, komputer zewnętrzny podłączony do automatyki.
Czy pompa ciepła wyposażona jest w czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia czynnika roboczego po stronie niskiej i wysokiej (odparowania i skraplania) oraz temperatury po stronie dolnego i górnego źródła?
Czy automatyka pompy ciepła umożliwia podgląd / rejestrację zużycia energii przez sprężarką oraz ilości energii oddanej do systemu c.o. i c.w.u. Kontrolę i rejestrację zużycia energii wbudowanej grzałki elektrycznej (opcja wykorzystania grzałki elektrycznej dla potrzeb c.o. i/ lub c.w.u.
 Czy jest możliwość zdalnego nadzoru serwisowego pompy ciepła?
•     Diagnoza / analiza on-line poprawnej lub nie poprawnej pracy pompy ciepła i systemu.
•     Reakcja serwisu – koszty połączenia z pompą ciepła np. przez GSM lub łącze internetowe są niższe niż koszty i czas dojazdu serwisu, a przede wszystkim szybsze.
•     Zdalne nastawy automatyki sterującej – pomoc dla użytkownika przy obsłudze automatyki  
oraz w sytuacjach nie typowych?

Czy pompa ciepła przygotowana jest do powszechnie wprowadzanego programu Smart GRID Heat Pumps – znak SR Ready. Pozwoli to w przyszłości lepiej wykorzystać nasze urządzenie jak również może obniżyć rachunki za eksploatację systemu  z pompą ciepła.

W kolejnych numerach listy dotyczące wykonawcy, producenta, serwisu, dolnych źródeł.

Pobierz wersję PDF

 

Artur Karczmarczyk
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.