Chcesz zainstalować pompę ciepła? Sprawdź check-listę inwesora! cz.I

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

A.Kaczm2

INWESTORZE!  Jeśli  chcesz  być  zadowolony  z  realizowanego  przedsięwzięcia  budowy  domu,  zapoznaj  się  z  kilkoma  wybranymi  przez  nas  zagadnieniami,  które  uważamy  za  ważne  podczas  realizacji  inwestycji,  budowy  domu,   w którym chcesz zastosować urządzenie grzewcze, którym ma być pompa ciepła.

Nie wzięcie ich pod uwagę lub ich zbagatelizowanie grozi powstaniem w przyszłości wielu niepotrzebnych problemów: użytkowych/eksploatacyjnych, stresem,  konfliktami ludzkimi, niepotrzebnymi i wysokimi dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi.

•    Zlecaj wykonanie projektów instalacji wewnętrznych i centrali grzewczych.
•     Zawieraj umowy w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz nadzoru. Pozwalają one uchronić  Twoją  inwestycję  przed  problemami  lub   w sytuacji ich powstania dociekać swoich praw  wynikających z zawartych umów.
•     Koszty  projektów  są  dużo  niższe  niż  ewentualne  poprawki i zmiany, które będzie trzeba wprowadzić.  Pamiętaj niektóre poprawki mogą być bardzo kosztowne a niektórych zmian nie da się wprowadzić. 
•     Prowadź własne archiwum/dziennik inwestycji,  gromadź dokumenty, dbaj o zachowanie faktur,  protokołów odbioru itp. Brak tych dokumentów  stawia Inwestora w pozycji bezbronnej w razie  jakichkolwiek niedoróbek.
•     Wymagaj umów, faktur i rachunków szczegółowych.
•     Zgłoś w Zakładzie Energetycznym, że budynek  będzie ogrzewany pompą ciepła zasilana prądem trójfazowym 3x400 V lub jednofazowym  1x230 V.
•     Uzgodnij z Zakładem Energetycznym przydział  mocy  (urządzenia  codziennego  użytku,  sprężarka pompy ciepła wraz z wbudowana grzałką elektryczną i pompami obiegowymi – patrz  instrukcja obsługi pompy ciepła).
•     Staraj się stosować możliwie kompletne/systemowe  rozwiązania  głównych  producentów.  Zastosowanie  przypadkowych  elementów/urządzeń  prowadzi do nieoptymalnej/nieprawidłowej pracy  systemu  grzewczego.  Powoduje  to  konieczność  sprawdzania parametrów technicznych, dodatkowych testów poprawności współdziałania a w wielu przypadkach może doprowadzić do wycofania gwarancji. Typowym problemem jest stosowanie  zasobników c.w.u. o nieznanych wielkościach wężownic – najczęściej za małych.
•     W pierwszym i drugim roku koszty eksploatacji systemu grzewczego są najwyższe i nie jest  to zależne od źródła ciepła (pompa ciepła, kocioł  –  gazowy,  olejowy,  elektryczny)  tylko  od  wilgoci technologicznej zawartej w konstrukcji  budynku.
•     W polskich warunkach klimatycznych nie zaleca się budować budynków technologią mokrą  od wiosny do zimy, bez sezonowania – czyli pozostawianie na zimę budynków „niewykończonych ale pokrytych dachem” (z lub bez stolarki  okiennej) w celu swobodnego ujścia z nich wilgoci technologicznej.
•     Na pracę urządzeń grzewczych w tym i pompy  ciepła  (również  na  koszty  eksploatacyjne)  ma  wpływ  technologia  budowy  budynku  (mostki cieplne, jakość wykonania izolacji: ścian zewnętrznych  stropów,  dachu,  wylewek  na  poziomie zero, montaż okien, itd.). 
•     Znaczący wpływ na sumaryczne koszty eksploatacyjne budynku ma również zapotrzebowanie na c.w.u.: dzienne zużycie – zapotrzebowanie ilościowe,  zalecane jest 50 litrów/osobę na dobę, wysoka temperatura c.w.u. (niskie COP pompy  ciepła), zalecane jest stosowanie temperatury  dziennej 45 o C, nocnej 35 o C w celu ograniczenia postojowych strat zasobnika oraz strat na  cyrkulacji, (jeżeli cyrkulacja występuje). 
•     Stosuj  temperatury  normatywne  w  pomieszczeniach ogrzewanych w celu zoptymalizowania rachunków za ogrzewanie. Staraj się stosować materiały wysokiej jakości i klasy szczególnie w tych elementach konstrukcji budynku gdzie nie będzie możliwa ich wymiana lub  ewentualna wymiana będzie bardzo kosztowana  (np. rura ogrzewania powierzchniowego w wylewkach podług, ścianach; rury instalacji c.w.u., cyrkulacji, rury dolotowe instalacji zasilania i powrotu dla  pomp ciepła powietrze/woda w wersji zewnętrznej – przejścia przez ściany i elewację, izolacje poziomu zerowego, izolacje poddasza).
•     Nie wygrzewaj i nie susz budynku pompą gdyż  możesz zdegradować (zamrozić) dolne źródło dla układów solanka/woda lub wygenerować  wysokie koszty pracy pompy ciepła.
•     Zastosowaną  pompę  ciepła  do  systemu  ogrzewania i c.w.u. w większości przypadków  można zastosować do chłodzenia (pasywnego  lub  aktywnego).  To  jedyny  taki  system,  który przy wykorzystaniu tych samych instalacji  wewnętrznych  (ogrzewania  powierzchniowego, klimakonwektorów, kasetonów sufitowych) latem może zapewnić schłodzenie  budynku bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń.

ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWALNYM INWESTOR ODPOWIADA ZA REALIZACJĘ INWESTYCJI

Dlatego powinien pamiętać o Kierowniku Budowy, Projektantach, Architektach i Wykonawcach oraz ich uprawnieniach, kwalifikacjach i doświadczeniu. Postawione poniżej pytania powinny paść w procesie: koncepcji przygotowa nia i prowadzenia inwestycji, będą również pomocne w rozmowach z Architektami, Projektantami oraz Wykonawcami. Poruszone aspekty są bardzo istotne z punktu widzenia niezawodności, komfortu użytkowania oraz kosztów  eksploatacyjnych systemu ogrzewania (nie tylko pompy ciepła).

lista inwestora
W kolejnych numerach listy dotyczące kierownika   budowy, fazy projektowej, wykonawców.

Pobierz wersję PDF

Kolejny numer - Check lista inwestora cz.II - Faza projektu instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

Artur Karczmarczyk
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.