Dofinansowanie w wysokości prawie 8,4 mln złotych z RPO WZ 2014-2020 pozwoli na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,89 MW. Przedstawiciele WFOŚiGW w Szczecinie i Miejskiego przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie wczoraj podpisali umowę w tej sprawie.

Wygenerowana przez elektrownię energia będzie wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody, obsługiwanych przez MPGK. Roczna produkcja energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł wyniesie prawie 1800 MWh. Efekt ekologiczny inwestycji to ograniczenie o prawie 1500 ton rocznie emisji CO2 do atmosfery. Prace przy budowie instalacji PV mają potrwać do końca 2017 roku. Całkowity koszt inwestycji to prawie 12,7 mln zł.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie dzięki dofinansowaniu z RPO WZ 214-2020 wybuduje dwie elektrownie PV o łącznej mocy prawie 420 kW. Koszt to ponad 4,6 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło prawie 2,5 mln zł. Umowa dofinansowania między WFOŚiGW w Szczecinie a beneficjentem została podpisana 16 grudnia 2016 r. W ramach inwestycji powstaną dwie elektrownie fotowoltaiczne – niezależne technicznie i technologicznie – o mocach 399,84 kW i 18,36 kW. Panele PV zostaną zainstalowane w północnej części terenu ZCO i częściowo na budynku administracji. Beneficjent zakłada, że dzięki budowie dwóch elektrowni produkcja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł wyniesie rocznie 382 MWh. Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na środowisko poprzez ograniczenie emisji do atmosfery gazów cieplarnianych o ponad 310 ton rocznie. Prąd będzie wykorzystywany na potrzeby własne szpitala i pozwoli na ograniczenie wysokości opłat za energię elektryczną.

Projekt „Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych dla budynku Kościoła w Golenicach, Gmina Myślibórz” uzyskał ponad 95 000 złotych dotacji z budżetu Unii Europejskiej. Unijne dofinansowanie pozwoli Parafii Rzymskokatolickiej pw. Marki Bożej Królowej Polski w Golenicach na montaż instalacji o mocy prawie 12 kW. 42 moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na terenie w sąsiedztwie zabytkowego, pochodzącego z XVIII wieku kościoła. Całkowity koszt inwestycji to ponad 112 000 złotych. Planowany poziom rocznej produkcji energii elektrycznej wyniesie ponad 10 MWh. Dzięki inwestycji w odnawialne źródła energii emisja dwutlenku węgla do atmosfery zostanie ograniczona o ponad 8 ton rocznie.

Ponad 190 000 zł dofinansowania otrzymał projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na stacji paliw PB w Ustroniu Morskim”. Łączna wartość projektu to ponad 278 000 złotych, a unijne dofinansowanie – ponad 190 000 zł. Mikroinstalacja fotowoltaiczna, złożona ze 153 paneli, o mocy 40 kW powstanie przy ulicy Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim. Dzięki inwestycji uda się uniknąć emisji do atmosfery ponad 30 ton CO2 i innych gazów cieplarnianych. Instalacja pozwoli na roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie prawie 38 MWh.

Forma Studio Fitness w Szczecinie również podpisało umowę z WFOŚiGW w Szczecinie, dzięki której powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy prawie 40 kW. Osiągnięty efekt ekologiczny to uniknięcie emisji do atmosfery ponad 27 ton CO2 rocznie. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z nowej instalacji to ponad 33 MWh. Koszt całkowity inwestycji to ponad 250 000 złotych. WFOŚiGW w Szczecinie przyznał beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych – ponad 213 000 zł.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie