Pilotaż “Ciepłownictwo Powiatowe” przeznaczony dla spółek kapitałowych, rozpoczął się w marcu 2019 roku i spełnił swoje zadanie. W związku z tym, może przejść do kolejnego etapu. Nabór wniosków do nowej wersji rozpocznie się już 1 października 2020 roku.

Wprowadziliśmy zmiany, które zoptymalizują program i usprawnią transformację ciepłownictwa w powiatach, a przez rozwój ciepłownictwa systemowego przyczynią się też do redukcji niskiej emisji – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

Cel programu

Program „Ciepłownictwo powiatowe” ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, a co za tym idzie – poprawę jakości powietrza. W ramach programu udzielane jest dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak warunkiem jej udzielenia jest jednoczesne zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia, na które można otrzymać wsparcie mogą dotyczyć ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, modernizacji i rozbudowy, a także nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, w tym przedsięwzięć dotyczących budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe, ciepło pochodzące z kogeneracji, z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem, paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Dotacji nie mogą otrzymać projekty, które realizują wyłącznie instalacje fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe bez magazynu energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Zmiany

Jak powiedział Artur Michalski wiceprezes NFOŚiGW, jednym z postulatów środowisk ciepłowniczych i jednostek samorządu terytorialnego było rozszerzenie katalogu beneficjentów, dlatego o dofinansowanie w nowym naborze będą mogły ubiegać się spółki kapitałowe, w których JST nie musi mieć minimum 70% udziałów, ale wystarczy nieco ponad 50%. Dodatkowo, do programu zostaną dołączone jednostki samorządu terytorialnego ujęte na imiennej liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Kolejną zmianą jest obniżenie minimalnej wartości pożyczki. W pilotażu o dofinansowanie mogły starać się jedynie podmioty o dużych możliwościach inwestycyjnych. Obniżenie kwoty pozwoli podmiotom na stopniowe dochodzenie do statusu efektywnych systemów ciepłowniczych. Minimalna wartość pożyczki została obniżona z 1 mln zł do 500 tys. zł, a w nowej wersji programu dofinansowywane będą inwestycje o wartości od 0,5 mln zł do 300 mln zł.

Wnioski formie elektronicznej do nowej odsłony programu można składać w terminie od 01.10.2020 r. do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Budżet

Całkowity budżet programu wynosi 500 mln zł, z czego 150 mln zł zarezerwowano na dotacje, a 350 mln zł na zwrotne formy dofinansowania.

Źródło: gov.pl

Redakcja GLOBEnergia