Co nowego w biogazie?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

biogaz

Spotkanie roku 2013 branży biogazu w ramach Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland 2013, 16-17.10.2013 Centrum EXPO XXI Warszawa

Rynek biogazowy w Polsce niezmiennie trwa w fazie rozwoju, jednak daleki jest on jeszcze od wykorzystania pełnego swojego potencjału. Coraz częściej w wypowiedziach ekspertów pojawiają się opinie o nikłych szansach realizacji planu Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zakładał powstanie 2500 biogazowni do roku 2020, co pozwoliłoby Polsce znaleźć się w europejskiej czołówce tej branży. Aktualne obliczenia wskazują na zaledwie 10 procentowy stopień wypełnienia tego celu, a przecież w odniesieniu do możliwości sektora biogazowego w naszym kraju niejednokrotnie posługiwano się metaforą legendarnego El dorado.

Polska jako 3-ci co do wielkości obszar rolniczy w UE z 15 mln hektarami ziem uprawnych oraz imponującą liczbą gospodarstw rolnych dysponuje doskonałą bazą surowcową do produkcji biogazu. Za inwestycjami w biogazownie w naszym kraju, obok dogodnych warunków, przemawia rów-nież wysoka wydajność tych instalacji – przy generatorach o tej samej mocy produkują one bowiem czterokrotnie więcej energii niż farma wiatrowa. Wielką zaletą jest również fakt, że w procesach powstawania biogazu rol-niczego używane są substraty, których nie można wykorzystać w żaden inny sposób, i których składowanie mogłoby stanowić zagrożenie dla środowiska. Wykorzystywanie ich do produkcji biogazu rozwiązuje zatem problem utylizacji odpadów rolniczych i tym sposobem instalacje biogazowe pomogłyby nam wypełnić zobowiązania unijne także w zakresie gospodarki odpadami. Ponadto dzięki przeróbce biomasy zdobywa się znaczne ilości wysokiej jakości nawozów organicznych przyjaznych dla środowiska a rolnicy zyskują dodatkowe rynki zbytu.  

Co zatem hamuje sektor biogazowy i nie pozwala mu w pełni rozwinąć swoich skrzydeł? Z jakimi trudnościami muszą borykać się inwestorzy planujący projekty na tym polu i jakie jest położenie istniejących już biogazowni? I wreszcie - czy sektor biogazowy może liczyć w najbliższym czasie na nowe klarowne regulacje prawne i stabilny system wsparcia, dzięki któremu możliwy będzie długo wyczekiwany boom? Tym oraz wielu jeszcze innym zagadnieniom związanym z aktualną sytuacją oraz per-spektywami rozwoju rynku biogazowego w Polsce poświęcony jest projekt "Co nowego w biogazie?" realizowany w ramach Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland . Jego inicjatorem jest Unia Producentów i Pracodawców Przemy-słu Biogazowego (UPEBI), która już w zeszłym roku wraz z REECO Po-land zorganizowała cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem Forum Biogazu. Tegoroczny projekt obejmować będzie kolejną edycję Forum Biogazowego, do udziału w którym zaproszeni będą przedstawiciele ministerstw, urzędów, stowarzyszeń i firm, a także konferencję prasową z udziałem najważniejszych mediów branżowych. Innowacyjnym elementem będzie również oferta wspólnego stoiska dla firm przemysłu biogazowego, jako opcja uzupełniająca do możliwości prezentacji na indywidualnym stoisku.

Działania te mają na celu skupienie sił sektora biogazu i stworzenie dla niego platformy wymiany doświadczeń i wiedzy. Cała branża OZE stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami i konieczne jest aktywne wsparcie poszczególnych jej gałęzi. Czym silniejsze będą głosy ich przedstawicieli, tym większe szanse na to, by w dyskursie z podmiotami decyzyjnymi możliwe było osiągnięcie stopnia porozumienia opartego na optymalnych rozwiązaniach. Biogaz - jako uniwersalne, ekologiczne i tanie źródło po-zyskiwania energii ma szanse stać się najważniejszym uzupełnieniem konwencjonalnych zasobów energetycznych naszego kraju. Tym samym może pełnić on ogromną rolę w procesie realizacji zobowiązań unijnych nakazujących Polsce osiągnięcie do 2020 roku 15% udziału energii z od-nawialnych źródeł w łącznym bilansie energetycznym. Inicjatorzy projektu "Co nowego w biogazie" - UPEBI oraz REECO Poland - liczą na duży oddźwięk wśród przedstawicieli sektora  i mają nadzieję przyczynić się tym samym do jego prężniejszego rozwoju.

Międzynarodowe Targi RENEXPO® Poland odbędą się w dniach 16 – 17 października 2013 roku. Bliższe informacje dotyczące targów, kongresów i programu ramowego znajdują się na stronie www.renexpo-warsaw.com

Źródło: REECO Sp. z o. o.
ul. Bartycka 22A/21B
00-716 Warszawa
Tel.: + 48 (0) 22 266 02 16
Fax: + 48 (0) 22 379 78 60
info@reeco-poland.pl
www.renexpo-warsaw.com