Rejestr wytwórców zamiast koncesji

Propozycje zmian przedstawione przez Ministerstwo Klimatu mają na celu między innymi ograniczyć obowiązki koncesyjne przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Ma temu służyć podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej dla instalacji OZE określanych jako małe instalacje. Propozycja zmienia próg mocy instalacji (z 500 kW do 1MW), powyżej którego projekty instalacji fotowoltaicznych mają obowiązek uzyskania koncesji. Jeśli przedstawione propozycje zmian zostaną publicznie przyjęte nowelizacja wprowadzi ograniczenie obowiązków dla podmiotów chcących wytwarzać energię z małych instalacji, ponadto spowoduje przeniesienie „z urzędu” przedsiębiorców posiadających koncesję, a których instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Sposób określania mocy instalacji potwierdzony na poziomie ustawy

Kolejną propozycją Ministerstwa jest ustawowe potwierdzenie sposobu określenia łącznej mocy zainstalowanej instalacji OZE. Ministerstwo proponuje, aby w przypadku instalacji fotowoltaicznych mocą zainstalowaną elektryczną była “moc podana przez producenta na tabliczce znamionowej generatora, modułu fotowoltaicznego”, a nie falownika.

Wydłużenie obowiązywania mechanizmu rozliczeń “opustu”

Zaprezentowane zmiany dotyczą wydłużenia okresów obowiązywania do dnia 30.06.2045 r. mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego oraz obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim. Zapis ten wydłuża możliwość rozliczania się w prosumenckim systemie opustów przez odbiorców o 10 lat, czyli do roku 2045. Jest to istotna zmiana, ponieważ ustawa OZE w obowiązującym kształcie gwarantuje prosumentom korzystanie z systemu “opustu” przez 15 lat od momentu wprowadzenia energii elektrycznej do sieci, ale nie dłużej niż do 2035 r.

W związku z tym, okresy korzystania z systemu opustów nowych mikroinstalacji (przyłączonych po 2020 r.) byłyby krótsze niż 15 lat.

Dodatkowo w zapisach nowelizacji zawarta jest propozycja wydłużenia obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT, FIP oraz obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego. Ministerstwo Klimatu wyjaśnia, że w przypadku przedłużenia możliwości udzielenia pomocy publicznej w ramach mechanizmów FIT i FIP nie jest liczone maksymalnym terminem realizacji zawartego w nim obowiązku, a maksymalnym terminem udzielenia pomocy publicznej.

Regulacje dot. planowania przestrzennego

Kolejną bardzo ważną zmianą zawartą w omawianej propozycji nowelizacji ustawy OZE, która jest odpowiedzią na bariery utrudniające dalszy rozwój OZE w Polsce są regulacje związane z planowaniem przestrzennym. Zmiany te są odpowiedzią na liczne głosy przedstawicieli branży OZE. Jedną z propozycji zmian jest podwyższenie granicy 100kW dla wybranych instalacji OZE zawartej w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do 500 kW dla urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem:

  • wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000 kW oraz
  • urządzeń fotowoltaicznych innych niż wolnostojące.

Przytoczony artykuł w swym obecnym brzmieniu uniemożliwia posadowienie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW bez odpowiedniego uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, a co za tym idzie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Podniesienie progu do 500 kW, a w przypadku wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych do 1 MW znacznie uprości i przyspieszy inwestycje w instalacje OZE i spowoduje “ożywienie gospodarcze.”

Takie podejście do prawodawstwa związanego z odnawialnymi źródłami energii ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz przedsiębiorców, stanowiąc istotne rozwiązania w szczególności dla wytwórców energii z OZE oraz całej branży działającej na rzecz rozwoju instalacji OZE”.

Redakcja GLOBEnergia