Gruntowe pompy ciepła stanowią wciąż najliczniejszą grupę pomp ciepła do grzania i chłodzenia w Polsce.

Cała instalacja składa się nie tylko z samego urządzenia jakim jest pompa ciepła. Bardzo istotnym elementem całego systemu jest dolne źródło. Może ono mieć postać wymiennika poziomego, lub bardziej popularnego, lecz kosztowniejszego wymiennika pionowego. 
Wymienniki pionowe są bardziej popularne w naszym kraju ze względu na stabilność, ale też ze względu na to, że nie wymagają dysponowania dużą powierzchnią wokół budynku.

Nie jest rolą inwestora projektowanie właściwego układu wymienników poziomych, warto jednak posiadać wiedzę, która pozwoli na kontrolowanie prac podczas wykonywania dolnego źródła ciepła. 
 
Jak prawidłowo zlokalizować odwierty na działce?
Otóż dobre praktyki w zakresie wykonywania dolnych źródeł sugerują, by  minimalna odległość odwiertów od fundamentów budynku wynosiła minimum 1,5m, ponieważ sondy nie mogą naruszać stabilności budynku.  Jeżeli planowane jest wykonanie kilku odwiertów warto uwzględnić minimalne, wzajemne odległości między otworami na poziomie 6 m dla sond krótszych niż 70 m, a minimum 8 m jeśli odwierty mają długość 70-100m. Odległość otworów od pozostałych sieci zaopatrzenia powinna wynosić minimum 1,5m, a od granicy działki minimum 3m. 

Dolne źródło a informacja geologiczna
Czy w procesie wykonywania dolnego źródła w postaci wymienników pionowych istotna jest informacja geologiczna? Jak najbardziej! Jak wynika z informacji przekazanych przez Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, najważniejszym wydaje się rozpoznanie geologiczne podłoża, w którym planowany jest odwiert, bo skuteczne zdefiniowanie warstw górotworu pozwoli dobrać optymalną metodę wiercenia, głębokość oraz średnicę odwiertu. 
Konstrukcja otworowych wymienników ciepła (OWC) powinna zawsze uwzględniać budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne. Identycznie zaprojektowany system, zlokalizowany na terenach charakteryzujących się odmiennym układem warstw skalnych, będzie pracował z różną wydajnością. Brak lub słabe rozpoznanie budowy geologicznej na wstępnym etapie inwestycji będzie skutkowało niewystarczającą mocą cieplną instalacji lub zbyt wysokimi kosztami jej wykonania. 

Skąd czerpać informacje?
W celu poprawnego zaprojektowania otworowych wymienników ciepła należy wykorzystywać wszystkie dostępne źródła informacji geologicznej, w tym: mapy geologiczne publikowane przez Państwowy Instytut Geologiczny (Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, Mapa Hydrogeologiczna Polski i Mapa Geośrodowiskowa Polski) oraz bazy danych geologicznych obejmujące Centralną Bazę Danych Geologicznych, Centralną Bazę Danych Hydrogeologicznych oraz Bazę Danych Geologiczno-Inżynierskich. Wymienione źródła informacji wraz z pozyskanymi przez autora projektu robót geologicznych opracowaniami archiwalnymi stanowią podstawę opracowania opisu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych oraz sporządzenia przewidywanych profili geologicznych zaprojektowanych otworów. 
Dobrze opracowany przewidywany profil geologiczny umożliwia dokładniejsze oszacowanie wydajności projektowanego otworowego wymiennika ciepła.

Odwierty a sytuacja prawna …. stan na 2016 rok
Poprawne i bezpieczne projektowanie oraz wykonawstwo otworowych wymienników ciepła powinno być oparte na pełnym wykorzystaniu dostępnej informacji geologicznej oraz egzekwowaniu przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze – Pgg (Dz. U. 2015 poz. 196). Do głębokości 30 m na obszarach poza terenami górniczymi wykonywanie gruntowych wymienników ciepła, niezależnie od ich typu, nie podlega przepisom Pgg. Wszystkie działania podejmowane poniżej głębokości 30 m wymagają sporządzenia projektu robót geologicznych i jego zgłoszenia.

Źródło: energiawgminie.pl


Najbliższe spotkanie: Katowice 16.06.2016r.

Szczegóły: TUTAJ


Energia w Gminie to ogólnopolski cykl spotkań, warsztatów i konferencji dla samorządów lokalnych organizowany  przez Redakcję GLOBEnergia. Na spotkaniach poruszane są tematy Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii, efektywności energetycznej, finansowania, kompleksowej termomodernizacji, odpowiedniego przygotowywania dokumentacji przetargowych.
W akcji Energia w Gminie wzięło udział już ponad 1100 przedstawicieli samorządów lokalnych, Urzędów Gmin, Miast, Starostw Powiatowych. Na nasze wydarzenia przybywają również przedstawiciele takich instytucji jak Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie, zarządcy gminnych obiektów komunalnych, czy obiektów rekreacyjnych. 
Podczas spotkań, eksperci z poszczególnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, odpowiadają na liczne pytania i pomagają rozwiązywać kluczowe dla gmin problemy.