Co z prosumentami w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Co z prosumentami w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii?

Wczoraj, we wtorek 31. Maja 2016 roku, w Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Plan pracy obejmował rozpatrzenie dwóch projektów ustaw, w tym poselskiego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Wydaje się, że burzliwe dyskusje, którym towarzyszy przerzucanie się argumentami z dwóch stron barykady, są już nieodłącznym elementem pracy nad wspomnianą ustawą i poprawkami do niej. Argumenty bywają mniej lub bardziej rzeczowe, rozmowy trwają godzinami, a efektywność pracy i jej efekty nie powalają.

W czasie wczorajszego posiedzenia przyjęto poprawkę mającą na celu doprecyzowanie definicję klastra energii, która dopuszcza działanie klastra na obszarze nie tylko jednego powiatu, ale także 5 sąsiednich gmin.

Drugą przyjęta poprawka zwalnia prosumenta z uiszczania opłat na rzecz sprzedawcy z tytułu rozliczenia energii elektrycznej. Opłata za usługę dystrybucji, której wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta, uiszczana jest przez sprzedawcę wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączona jest mikroinstalacja.

Wprowadzona i przyjęta została również poprawka dotycząca bilansowania międzyfazowego – Sprzedawca dokonuje pomiaru wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci energii elektrycznej na podstawie urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego, sparametryzowanego w taki sposób, aby zapis wartości wprowadzonej i pobranej energii był realizowany po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu wszystkich faz.

Szeroko dyskutowano również o rozliczaniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7. Pojawiły się głosy mówiące o tym, że podany stosunek jest wynikiem błędu obliczeniowego, a jego poprawna (zgodna z rzeczywistością) wartość powinna wynosić 1 do około 0,85 – 0,88. Finalnie zaproponowano nawet  rozliczenie w stosunku 1 do 0,9, co spotkało się ze stanowczą negatywną opinią strony rządowej, która w ogóle nie dopuszczała możliwości przyjęcia takich wskaźników i skłaniała się do pozostania przy wartości 1 do 0,7 lub nawet do zwiększenia tego stosunku.

Rozmawiano również m.in. o kwestii pochodzenia biomasy. Pomimo zaproponowania maksymalnej odległości, z jakiej może pochodzić biomasa do spalenia, pojawiło się pytanie o instalacje przygraniczne i ewentualne pochodzenie biomasy spoza kraju, co jest niezgodne z zamysłem tego zapisu i ideę efektywnego wykorzystania lokalnie dostępnych surowców.

W przyszłym tygodniu planowane są także inne spotkania i konsultacje w temacie ustawy, m.in. organizowane przez klub parlamentarny .Nowoczesnej konsultacje „Sytuacja Energetyki Obywatelskiej w świetle nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii”. Kolejne posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa zaplanowano na wtorek, 7 czerwca 2016 r.

Źródło: GLOBEnergia