Pod pojęciem „małej instalacji” należy rozumieć instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, zgodnie z art. 7 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Organem prowadzącym taki rejestr jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Wpis do rejestru obejmuje produkcję energii wykorzystującą wszystkie zasoby odnawialne: hydroenergię, energię wiatru, geotermalną, promieniowania słonecznego, a także energię biomasy, biogazu i biogazu rolniczego.

Co wynika z najnowszego raportu opublikowanego pod koniec lipca ?

663 małe instalacje OZE

Według opublikowanej aktualizacji w rejestrze znalazło się łącznie aż 663 małe instalacje, w tym w największej ilości występują instalacje wodne i fotowoltaiczne.

Stosunkowo dużo jest również instalacji wiatrowych i biogazowni.

Nie odnotowano za to małych instalacji pracujących na energii geotermalnej.

Najaktywniejsze województwa

Biorąc pod uwagę rozmieszczenie tych instalacji na obszarze kraju, najwięcej występuje ich w województwie pomorskim. Kolejnymi pod względem ilości są województwa: opolskie, dolnośląskie i łódzkie.

Nowe instalacje w 2019r.

Według rejestru tylko w pierwszej połowie tego roku swoją pracę rozpoczęło aż 60 instalacji. Biorąc pod uwagę źródło energii zauważalne jest duże zainteresowanie fotowoltaiką. Nowych instalacji PV jest aż 56.
Wśród województw prym wiodą: lubelskie, zachodnio-pomorskie oraz podkarpackie.

Redakcja GLOBEnergia