Z tematem sztucznej inteligencji są ściśle związane zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa, które w sektorze energii zaczęło odgrywać istotną rolę. Z postępującym rozwojem narzędzi sztucznej inteligencji rośnie wrażliwość całej struktury na ryzyka ataków cybernetycznych. Stąd pojawia się potrzeba zabezpieczeń systemów z nią związanych, gdyż istnieje uzasadniona obawa, iż zostanie wykorzystana do niepożądanych celów. Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji daje wiele możliwości, lecz może też generować wzrost ilości ataków w cyberprzestrzeni, stąd też zwiększa się popyt na coraz to nowsze metody i narzędzia wspierające cyberbezpieczeństwo.

Ogromne ilości danych jakie przechodzą przez sektor energetyczny stwarzają potrzebę wdrażania nowych technologii i rozwiązań z wykorzystaniem technik i algorytmów sztucznej inteligencji. Tematyka z tym związana ma utorować drogę do analizy zasadniczego problemu badawczego, jakim jest wpływ sztucznej inteligencji na zwiększenie odporności sieci energetycznych i zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania przerw w dostawach energii spowodowanych skokami i brakami energii. Kluczem dla tego jest ukazanie różnic między sztuczną inteligencją a sztuczną świadomością. Wynika to z faktu, że sztuczna inteligencja stanowi obecnie jedno z wyzwań bezpieczeństwa społecznego.

Status prawny

Innym z elementów koniecznych do uwzględnienia przy tym zagadnieniu jest obecny status prawny sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. W tym ujęciu istotna jest świadomość istniejących wyzwań oraz problemów polityki klimatycznej, jakie wiążą się z kształtowaniem europejskiej polityki energetycznej. Sektor energetyczny i polityka klimatyczna stanowią integralny element strategii rozwoju Unii Europejskiej i harmonizacji prawa europejskiego. Zatem odpowiednie planowanie, zarządzanie oraz efektywne wdrażanie projektowanych instrumentów – w tym tych związanych ze sztuczną inteligencją – stanowią warunek konieczny do osiągnięcia sukcesu projektu integracyjnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, a także realizacji przyjętych w wcześniej założeń do 2030 r.

Implementując w lipcu 2018 r. do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywę NIS (Network and Information Systems Directive), dotyczącą bezpieczeństwa sieci i informacji, powstał krajowy system cyberbezpieczeństwa, który ma na celu m.in. zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług kluczowych oraz obsługi incydentów, przez osiągnięcie właściwego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług. Obecny szybki rozwój usług komunikacyjnych związany z przesyłaniem olbrzymiej ilości danych stawia wiele wyzwań przed podmiotami odpowiedzialnymi za przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie tych danych.

Dodatkowo automatyzacja sieci energetycznych i budowa tzw. sieci inteligentnych również powoduje wzrost ilości gromadzonych danych. Ta szeroko rozumiana informatyzacja działalności związanej z dostarczaniem energii elektrycznej sprawia, że jest ona narażona na cyberataki. Dlatego konieczne jest rozwijanie narzędzi, które pozwolą w maksymalny sposób zabezpieczyć prowadzenie działalności dystrybucyjnej oraz samych odbiorców energii.

Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju

Zagadnienia dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze energetycznym oraz związanego z tym ryzyka cybernetycznego, a także tematy pokrewne związane z bezpieczeństwem systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych będą tematem debat podczas V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Udział wśród prelegentów ekspertów praktyków oraz przedstawicieli świata nauki, pozwoli na merytoryczną dyskusję w kwestiach budzących wątpliwości, które do tej pory bardzo rzadko były poruszane zarówno w krajowych jak i zagranicznych opracowaniach.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia