Właściciele mikroinstalacji, czyli instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 50 kWp, mogą rozliczać się w systemie prosumenckim czyli tak zwanym systemie opustów. Jest to najtańsza opcja magazynowania energii, ponieważ za każdą 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh, w przypadku instalacji o mocy do 10 kW i 0,7 kWh w przypadku instalacji o mocy większej niż 10 kW. Mogą, ale czy muszą?

Co jeśli właściciel mikroinstalacji nie chce zostać prosumentem i nie zamierza podpisywać umowy kompleksowej? Czy gospodarstwo domowe może sprzedawać energię wytworzoną w mikroinstalacji?

Czy istnieje obowiązek bycia prosumentem?

Od momentu rozszerzenia definicji prosumenta ustawowego o przedsiębiorców, a w praktyce wszystkie podmioty, których głównym obszarem działalności nie jest wytwarzanie energii elektrycznej, wiadomym było, że jeżeli przedsiębiorcy bardziej opłaca się pozostać przy starym systemie rozliczania ze sprzedawcą energii – ma taką możliwość.

W przypadku przedsiębiorców duże znaczenie ma kwestia taryfy i wynegocjowanej ceny za energię. Powrót do sprzedawcy zobowiązanego dla przedsiębiorcy często oznacza powrót z cen negocjowanych niższych na ceny taryfowe wyższe. Z tego powodu system opustów i bycie prosumentem jest atrakcyjne tylko dla tych firm, które dobiorą instalację fotowoltaiczną, która pokryje blisko 100% zapotrzebowania na energię.

O gospodarstwach domowych zawsze mówiło się w kontekście prosumentów i jest to zdecydowanie najbardziej popularny system rozliczania. Pytanie, czy istnieje obowiązek bycia prosumentem dla gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowym w systemie “nieprosumenckim”

O to, czy istnieje możliwość sprzedaży energii do sieci przez gospodarstwo domowe zapytaliśmy sprzedawców energii. Okazuje się, że jest taka możliwość.

Gospodarstwo domowe, będące odbiorcą końcowym może przyłączyć mikroinstalację do sieci elektroenergetycznej na umowach rozdzielonych, tj. umowie sprzedaży i umowie dystrybucyjnej. Rozliczenia energii wytworzonej i wprowadzonej do sieci w takim modelu prowadzi wówczas sprzedawca i to on przedstawia wytwórcy stosowną ofertę.

Jak wygląda taka umowa na sprzedaż energii wytworzonej w mikroinstalacji w gospodarstwie domowym w przypadku odrębnych umów?

Zapytaliśmy Tauron Sprzedaż.

Według informacji uzyskanej od Taurona, w takim wypadku inwestor musi podpisać umowę sprzedaży energii elektrycznej, w której sprzedającym jest właściciel mikroinstalacji, a kupującym TAURON Sprzedaż. W umowie zawarte są postanowienia w zakresie rozliczenia energii wprowadzonej przez mikroinstalację do sieci. Jest również określona stawka – cena określana przez Prezesa URE, po której TAURON Sprzedaż, jako sprzedawca zobowiązany, kupuje energię oraz są zapisy w zakresie okresu rozliczeniowego i terminu płatności za wystawioną fakturę.

W jaki sposób gospodarstwo domowe rozlicza się ze sprzedawcą?

Osoba fizyczna, która nie jest prosumentem, wystawia Sprzedawcy rachunek uproszczony na zasadzie określonej w umowie. W przypadku podatnika VAT jest to faktura VAT. Osoba fizyczna uwzględnia przychód ze sprzedaży przy rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym. W tym celu otrzymuje PIT-8C za poprzedni rok kalendarzowy.

Czy takie umowy są popularne?

Jak poinformowała nas rzecznik Tauron Sprzedaż, Tauron posiada zawarte umowy, których przedmiotem jest rozliczenie sprzedaży nadwyżek energii wprowadzanych do sieci przez osoby fizyczne, jednak takich przypadków jest niewiele. Decyzję w zakresie sposobu rozliczenia nadwyżek energii wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji podejmuje klient wraz ze złożeniem wniosku o przyłączenia instalacji do sieci. W zależności od tej decyzji otrzymuje umowę zgodnie ze swoją deklaracją. Co istotne, jeśli klient posiadający umowę sprzedaży oświadczy, że chce być prosumentem, to może przejść na umowę kompleksową i być rozliczanym zgodnie ze swoją deklaracją.

Czy opłaca się nie być prosumentem?

O to, czy opłaca się nie być prosumentem zapytaliśmy Bogdana Szymańskiego – Prezesa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

Rozliczenie w ramach opustu jest zwykle korzystniejsze dla gospodarstw domowych. Posiadanie umów rozdzielonych i w konsekwencji odsprzedaż nadwyżek energii jest uzasadnione ekonomicznie w przypadku, gdy w momencie montażu instalacji PV inwestor nie posiada umowy kompleksowej i nie może jej zawrzeć np. z uwagi na związanie okresem trwania bieżącej umowy – komentuje Bogdan Szymański

Przyłączanie do sieci instalacji innej niż prosumencka

Podobnie jak w przypadku instalacji prosumenckiej, proces przyłączania mikroinstalacji odbywa się w trybie zgłoszenia.

Redakcja GLOBEnergia