2. czerwca 2021 r. w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt wprowadza bardzo znaczące zmiany, szczególnie dla przyszłych prosumentów, którzy już w niedalekiej przyszłości nie będą mogli korzystać z systemu opustów. W teorii zmiany mają na celu usunięcie wad obecnego modelu rozliczania się z produkowanej i pobieranej energii. W praktyce oznaczają koniec systemu opustów.

Co się zmienia?

W obecnie funkcjonującym systemie opustów, rozliczanie z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej odbywa się w formie bezgotówkowej. W ramach opustu rozliczana jest energia z nadwyżek w produkcji, która jest oddawana do sieci, wobec ilości pobranej z sieci. W przypadku mikroinstalacji o mocy większej niż 10kW rozliczenia dokonuje się w stosunku ilościowym 1 do 0,7, a przypadku mikroinstalacji o mocy mniejszej niż 10 kW w stosunku ilościowym 1 do 0,8. Taki system jest zagwarantowany ustawą przez kolejne 15 lat i to się nie zmieni.

Wszyscy prosumenci, których instalacja wyprodukowała energię elektryczną po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2022 r. będą mogli rozliczać się w systemie opustów. Z kolei osoby, które wyprodukują energię po raz pierwszy po 1. stycznia 2021 roku zamiast z net-meteringu będą korzystały ze sprzedaży energii. Niestety cena i warunki tej sprzedaży nie będą tak korzystne, jak mogłoby się wydawać. Cena zakupu wyprodukowanej przez prosumenta energii elektrycznej ma wynosić 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE. W praktyce energia będzie sprzedawana po mniej niż 30 groszy, a kupowana po ponad 60 groszy za 1 kWh.

Alternatywą jest sprzedaż energii po cenie ustalonej z nowym podmiotem na rynku, czyli agregatorem.

Czy zmiany są konieczne?

Autorzy projektu powołują się na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Proponowane zmiany uniemożliwiają po 31 grudnia 2023 roku osobne rozliczanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci i zużywanej. Ale… dopiero po 31 grudnia 2023 r. To oznacza, że zgodnie z dyrektywą, system prosumencki w Polsce mógłby funkcjonować jeszcze przez kolejne dwa lata.

Kto korzysta, a kto traci na zmianach?

Zapraszamy na Wideoblog redakcyjny z udziałem Grzegorza Burka – Redaktora Naczelnego Redakcji Globenergia oraz Bogdana Szymańskiego – Prezesa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Podczas rozmowy eksperci odpowiadają na pytania:

  • Co się zmieni po wprowadzeniu projektu ustawy?
  • Jak to wpłynie na prosumentów?
  • Kto najbardziej skorzysta, a kto najwięcej straci?
  • Jakie są alternatywy?

Zapraszamy do obejrzenia!

PODPISZ APEL!

Do końca miesiąca trwają konsultacje społeczne projektu nowelizacji ustawy prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wciąż mamy czas na reakcję! Postulaty można zgłaszać na adresy: zpue@klimat.gov.pl oraz departament.prawny@klimat.gov.pl.

Zachęcamy Państwa do aktywności i poparcia postulatów Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej. Gotowy apel do przesłania na wskazane adresy, z możliwością edycji jego treści znajduje się na stronie internetowej SBF POLSKA PV.

Redakcja GLOBEnergia