Czy można odziedziczyć farmę fotowoltaiczną? Co z koncesją i zezwoleniami?

Farma fotowoltaiczna jest swego rodzaju przedsiębiorstwem, choć nie zawsze jest to dla wszystkich oczywiste. Myśląc o dziedziczeniu farmy, myślimy więc o dziedziczeniu przedsiębiorstwa. Dziedziczenie farmy fotowoltaicznej jako przedsiębiorstwa podlega ogólnym zasadom dziedziczenia, czyli regulacjom wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego.

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia

Podziel się

Na pytanie: “Czy możliwe jest dziedziczenie farmy fotowoltaicznej jako przedsiębiorstwa?” odpowiedź jest twierdząca. Oczywiście, że można. Natomiast tak jak przystało na prawodawstwo, również i w tym przypadku należy pamiętać o pewnych istotnych okolicznościach. Przedstawiamy je razem z Adrianem Chruszczem, prawnikiem i ekspertem z prawa budowlanego.

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe przedsiębiorstwa - na co zwrócić uwagę?

Jak tłumaczy ekspert, Adrian Chruszcz, prawo dopuszcza możliwość dziedziczenia farmy fotowoltaicznej jako przedsiębiorstwa na podstawie dziedziczenia ustawowego, tzn. wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego oraz na podstawie dziedziczenia testamentowego, czyli na podstawie konkretnych zapisów w testamencie sporządzonym przez spadkodawcę. Ze względu na charakterystykę działalności przedsiębiorstwa jakim jest elektrownia fotowoltaiczna, należy mieć na uwadze kilka istotnych aspektów. 

Z doświadczenia należy wskazać, że zdecydowana większość farm fotowoltaicznych funkcjonuje na zasadach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Praktyką jest zakładanie odrębnych spółek z o.o. dla każdego z przedsięwzięć niezależnie. Korzyści płynące z takiego rozwiązania są różnorodne, najczęściej jednak wymienia się ograniczoną odpowiedzialność do wysokości kapitału zakładowego, ułatwioną możliwość zbycia danej farmy fotowoltaicznej, która już jest wyodrębnionym bytem prawnym etc. 

Zdarzają się również sytuacje, w których dany podmiot prowadzi farmę fotowoltaiczną w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, bądź w spółce cywilnej. Rozwiązania te są możliwe, jednakże wiążą się z większą skalą ryzyk gospodarczych. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, podmiot prowadzący farmę fotowoltaiczną odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Kolejną kwestią jest fakt, że w przypadku braku uregulowania kwestii dziedziczenia, braku następców etc. - taka forma działalności przestaje istnieć w obrocie prawnym (wykreślenie z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 

Dziedziczenie a koncesje i zezwolenia

Powołując się na tezy eksperta warto zdać sobie sprawę z tego, że problematyka dziedziczenia przedsiębiorstwa związanego z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej często wiąże się z istnieniem w obrocie prawnym decyzji, koncesji bądź zezwoleń, które co do zasady mają charakter podmiotowy, czyli są związane z osobą, na którą zostały wydane. 

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ułatwia kwestie związane z dalszym bytem m.in.: decyzji, koncesji, zezwoleń etc. Wyjaśnić należy, że od 25 listopada 2018 r. wszelkiego rodzaju decyzje, zezwolenia, koncesje oraz pozwolenia bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą po zmarłym, nie wygasają wraz ze śmiercią przedsiębiorcy, na którego zostały wystawione

wyjaśnia prawnik

Idąc tym tokiem, zarządca sukcesyjny albo następcy prawni zmarłego przedsiębiorcy mogą wystąpić o potwierdzenie możliwości dalszego wykonywania działalności na zasadach wydanych koncesji lub zezwoleń lub mogą wystąpić o przeniesienie na nich konkretnych decyzji. 

Co to jest zapis windykacyjny w odniesieniu do przedsiębiorstwa?

Oczywiście przedsiębiorstwo jako zorganizowana forma prawna może podlegać dziedziczeniu. To oznacza, że spadkodawca może w testamencie wskazać konkretną osobę, która nabędzie po jego śmierci całość przedsiębiorstwa związanego z prowadzeniem farmy fotowoltaicznej, wówczas mamy do czynienia z tzw. zapisem windykacyjnym.

Wprowadzenie do testamentu zapisu windykacyjnego, daje spadkodawcy niejako gwarancję, że konkretna osoba, będzie po śmierci przedsiębiorcy dalej prowadzić jego przedsiębiorstwo. W praktyce oznacza to wybór w zasadzie najwłaściwszej osoby, spośród znanych dotychczasowemu przedsiębiorcy oraz dalszy (przynajmniej w teorii) niezachwiany rozwój przedsiębiorstwa

ocenia Adrian Chruszcz

Podstawa prawna:

Art. 922-1087 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia