Przydatność węgla w Polsce charakteryzuje się za pomocą trzech parametrów A/B/C, gdzie A = wartość opałowa (w MJ/kg), B = procentowa zawartość popiołu, C = procentowa zawartość siarki.

Za pomocą tych parametrów przedstawia się również charakterystykę biomasy. Średni polski węgiel ma parametry 25/22/0,8, natomiast biomasa ma parametry 13/3/0,1. Jak łatwo zauważyć, wartość opałowa biomasy jest dużo mniejsza od węgla, ale w zamian ma mniej siarki i wydziela mniej pyłów i popiołu, a CO2 powstały z jej spalania nie pogłębia efektu cieplarnianego.
W 2005 roku pracowało w Polsce już 19 000 większych kotłów opalanych drewnem. Drewno może być pozyskiwane z odpadów leśnych nienadających się dla przemysłu, z odpadów produkcyjnych z zakładów przemysłu drzewnego, z innych gałęzi przemysłu, a także  z plantacji energetycznych (wierzba, topola, eukaliptus). Właśnie plantacje energetyczne są tematem, który warto szerzej omówić.
Pod nazwą „wierzba energetyczna” kryje się cała rodzina wierzb szybkorosnących, powstała kilka lat temu poprzez selekcję i krzyżowanie kilku odmian. Największą popularność zdobyła wierzba krzewiasta – Salix vinimalis. Cechuje się ona bardzo dużym i szybkim przyrostem masy, wysoką wartością opałową oraz niewielkimi wymaganiami glebowymi.
Najważniejszy dla całej plantacji jest pierwszy rok. Trzeba pamiętać, aby nie doprowadzić do zachwaszczenia plantacji, dlatego należy stosować różnego rodzaju preparaty chemiczne do walki z chwastami.

Zbiory wierzby energetycznej prowadzi się po odpadnięciu wszystkich liści, czyli od późnej jesieni do początku wiosny. W pierwszych dwóch latach zbiera się sadzonki, a w następnych biomasę. Wierzbę można zbierać w różnych cyklach.

W pierwszych dwóch latach zbioru biomasy wierzbę powinno się zbierać w cyklu corocznym, ścinając drzewka na wysokości ok. 15 cm, co spowoduje odpowiednie rozkrzewienie się roślin. Wierzbę można zbierać ręcznie lub mechanicznie.
Pędy wierzby po ścięciu w cyklu 3-letnim mają wysokość do 7 m. Należy je następnie przetworzyć, aby można ją było spalać w specjalistycznych piecach. W wyniku przetworzenia otrzymujemy.
Dzięki prowadzeniu plantacji wierzby energetycznej nie tylko korzystamy finansowo – ogrzewanie drewnem, nie tylko wierzbą, oznacza bowiem wykorzystanie energii zgodnie z naturą.
Plantacje energetyczne mogą być alternatywnym źródłem dochodu rolników, który jest trudny do osiągnięcia przy nadprodukcji żywności. Uprawa wierzby przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy oraz do aktywizacji ekonomicznej, przemysłowej i handlowej lokalnych społeczności wiejskich.
Rozwój techniki i technologii pozwala na wykorzystanie coraz większego potencjału, jaki gromadzi przyroda. Bardzo prawdopodobne, że w przyszłości źródła odnawialne, w tym biomasa, będą spełniały wiodącą rolę w produkcji energii. (…)

mgr Łukasz Śródkowski

Cały artykuł – GLOBEnergia 4/2008

plantacja wierzby energetycznej