Ulga termomodernizacyjna – kilka faktów

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona w Polsce w styczniu 2019 r., jako ulga podatkowa dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji w swoich domach. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą, która może objąć podatnika, wynosi 53 tys. zł. Dzięki uldze, znaczna część wydatków na termomodernizację, może zostać odliczona od podatku.

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Z ulgi można skorzystać ocieplając dom, wymieniając nieefektywne źródło ciepła, czy też inwestując w mikroinstalację fotowoltaiczną.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Warto dodać, że zasiłek dla bezrobotnych jest objęty podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ulga termomodernizacyjna a osoba bezrobotna

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu można poddać wydatki, które są uwzględnione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489). Muszą one dotyczyć danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, którego planowane zakończenie jest w przewidywane w przeciągu 3 najbliższych lat. Jednak jeżeli kwota odliczenia nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, można ją odliczyć w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat. A co jeżeli z ulgi termomodernizacyjnej chciałaby skorzystać osoba bezrobotna? O odpowiedź poprosiliśmy Ministerstwo Finansów.

Osoba bezrobotna spełniająca ustawowe przesłanki określone w art. 26h ustawy PIT może być beneficjentem ulgi termomodernizacyjnej. Omówione rozwiązania dotyczące możliwości stosowania ulgi po zakończeniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, umożliwiają skorzystanie z ulgi również osobom o bardzo niskich dochodach. W takim przypadku wydłuża się okres stosowania ulgi. – odpowiada rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów

Jak dodał rzecznik MF, nie wpływa to jednak na wysokość wydatków, które podatnik poniósł i które podlegają odliczeniu. Możliwość stosowania odliczenia przez kolejne 6 lat czyni omawianą ulgę bardziej przystępną dla osób o niższych dochodach.

Polacy mieli możliwość po raz pierwszy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2020 roku, przy rozliczeniu za 2019 rok. Do końca kwietnia jest czas, aby rozliczyć wydatki za 2020 rok.

Redakcja GLOBEnergia