Przypomnijmy pokrótce historię konińskiej geotermii. Spółka Geotermia Konin powstała w 2012 roku a do jej głównych celów należało przygotowanie dokumentacji, wykonanie odwiertów oraz zagospodarowanie wód termalnych. Początkowo nie oczekiwano uzyskania parametrów wód na tyle korzystnych aby wody znalazły zastosowanie w ciepłownictwie.

Po wykonaniu odwiertu badawczego okazało się, że temperatura wody sięga 62 st.C przy mineralizacji 35 g/l w warstwach wodonośnych zalegających na głębokości 1,6 km. Bardzo obiecujące okazały się także wyniki badań wydajności złoża – aż 300 – 500 m3/h. Warto podkreślić, że drugi z perspektywicznych poziomów wodonośnych, zalegający na głębokości 2,6 km, charakteryzuje się bardzo korzystnymi parametrami: 97,5 st.C przy mineralizacji 150 g/l i wysokiej wydajności.

Obecność dwóch poziomów wodonośnych, chrakteryzujących się bardzo obiecującymi parametrami, powoduje, że Konin ma duży potencjał geotermalny w skali naszego kraju. Pomimo tak znakomitych warunków występowania wód termalnych kolejne lata przyniosły nie budowę infrastruktury i ciepłowni geotermalnej lecz liczne zmiany koncepcji zagospodarowania wód. Rok 2015 upłynął pod znakiem budowy elektrowni geotermalnej, w późniejszych latach bardziej prawdopodobne stało się powstanie ciepłowni geotermalnej oraz wykorzystanie wód termalnych w balneologii.

fot. Geotermia Konin Sp. z o.o.

Pierwotne plany

Pierwotne plany, zakładające uruchomienie zakładu już w 2019 roku zostały pokrzyżowane przez brak dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie powiodło się także odwołanie od negatywnej oceny NFOŚiGW i Konin nie otrzymał dotacji w wysokości 17 mln zł. Ponadto, w 2018 roku miasto Konin odrzuciło wniosek o dofinansowanie projektu opracowania dokumentacji budowlanej tężni, parku zdrojowego oraz Term Konin.

Pod koniec 2018 roku poddano w wątpliwość zasadność istnienia spółki Geotermia Konin S.A. a także podjęto decyzję o przejęciu spółki przez MPEC Konin. Głównym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem stał się fakt, iż cała dokumentacja związana z pozyskiwaniem różnego rodzaju funduszy na dalszy rozwój geotermii, przygotowywana była przez MPEC Konin. Proces likwidacji spółki rozpoczęto w lutym tego roku. Uchwała o połączeniu Geotermii Konin Sp z o.o. z MPEC Konin została przyjęta 19 września 2019 roku.

Nieco wcześniej, pod koniec sierpnia 2019 roku odbyła się konferencja „Geotermia – szansa czy kłopot”, na której przedstawiono plan działania w przypadku pozytywnego zaopiniowania planów energetycznego wykorzystania wód termalnych w Koninie. Budowa ciepłowni pochłonęłaby 46 mln zł netto. W ramach tej kwoty wykonano by także odwiert zatłaczający oraz przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jako, że w sierpniu br uprawomocniło się pozwolenie na budowę ciepłowni, obecnie Konin oczekuje już tylko na decyzję NFOŚiGW.

Przyznanie dofinansowania w wysokości 56% całkowitej kwoty inwestycji wymagałoby co prawda dużego nakładu finansowego od miasta, ale otwarłoby drogę do uzyskania czystego ekologicznie ciepła. Planowany okres realizacji inwestycji przypada na lata 2019 – 2022. Po zakończeniu realizacji projektu, Konin stałby się jednym z niewielu polskich miast ogrzewanych niemal wyłącznie ciepłem pochodzącym ze źródeł ekologicznych.

Schemat zaopatrzenia miasta w energię cieplną

Po 2022 roku planowany schemat zaopatrzenia miasta w energię cieplną przedstawia się następująco:
• bloki biomasowe elektrowni Konin o mocy zainstalowanej ok. 110 MWt, roczna produkcja energii cieplnej: ok. 900 000 GJ,
• spalarnia odpadów komunalnych – moc zainstalowana: 13,6 MWt, pozwalająca na osiągnięcie produkcji rocznej na poziomie ok. 140 000 GJ,
• ciepłownia geotermalna Pociejewo o mocy zainstalowanej wynoszącej 8,1 MWt, produkująca rocznie 160 000 GJ energii cieplnej.

Wizualizacja projektu budowy infrastruktury geotermalnej na wyspie Pociejewo Fot. Geotermia Konin Sp zo.o.

Spodziewany efekt ekologiczny realizacji projektu to ograniczenie emisji CO2 na poziomie 6750 Mg/rok.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania na budowę ciepłowni geotermalnej zostanie podjęta w listopadzie 2019 roku. Dowiemy się wtedy czy będzie możliwa realizacja ambitnego planu nadania sieci ciepłowniczej Konina charakteru proekologicznego.

Anna Chmurzyńska

Termalni.pl