Czy taryfy dynamiczne obejmą również opłaty dystrybucyjne?

sieci, taryfa dystrybucyjna, URE, koszty

Rachunki za energię elektryczną, oprócz prezentowania kosztów samej energii zużytej, składają się również z opłat związanych z jej dystrybucją. Te dwa główne obszary, sprzedaż energii oraz opłaty dystrybucyjne, stanowią kluczowe elementy rachunków, które mają istotny wpływ na budżet gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Nie dziwią więc pytania naszych czytelników o to, jak opłaty dystrybucyjne będą naliczane w przypadku odbiorców korzystających z taryf dynamicznych. Czy taryfy dynamiczne będą obowiązywały również na opłaty dystrybucyjne? Zapytaliśmy radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych MGS LAW  - Michała Sznycera i Filipa Pilarskiego.

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia
sieci, taryfa dystrybucyjna, URE, koszty

Podziel się

Sprzedaż a dystrybucja energii

Mocno upraszczając, rachunek za energię elektryczną obejmuje dwa główne obszary - pierwszy obejmuje pozycje związane ze sprzedażą energii elektrycznej, co oznacza przedstawienie wysokości zużytej energii oraz kosztów z nią związanych. Jest to część rachunku, która bezpośrednio odnosi się do faktycznego zużycia energii przez klienta, wyrażając się w kwocie, którą należy zapłacić za korzystanie z dostarczanej energii.

Drugi obszar to opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, które pokrywają koszty związane z dostarczeniem zużytej energii do klienta. W skład tych opłat wchodzą m.in. koszty utrzymania i modernizacji sieci dystrybucyjnej, zapewnienie bezpieczeństwa oraz inne związane z infrastrukturą koszty operacyjne. Opłaty dystrybucyjne są nieodłącznym elementem rachunków za energię elektryczną, odzwierciedlającym koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw i odpowiedniego funkcjonowania całego systemu energetycznego.

CZYTAJ WIĘCEJ - Taryfy stałe a dynamiczne – wzór zamiast tabeli na rachunku. Co jeszcze się zmieni?

Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają stawki opłat dystrybucyjnych oraz ceny energii zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi. Propozycje tych stawek przedstawiają Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do zatwierdzenia, zgodnie z zakresem posiadanych koncesji. Prezes URE może zatwierdzić taryfę lub odmówić jej zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi niezgodność z przepisami prawa.

Taryfy dystrybucyjne nie będą dynamiczne

Tak sytuacja wygląda dzisiaj. Od sierpnia 2024 roku klienci końcowi będą mogli jednak korzystać w Polsce z taryf dynamicznych na energię elektryczną. No właśnie… na energię elektryczną. Czy opłaty dystrybucyjne również będą ustalane dynamicznie?

Zdaniem ekspertów, “taryfy dynamiczne” nie powinny mieć wpływu na stawki opłat dystrybucyjnych: 

-Stawki opłat dystrybucyjnych są ustalane na podstawie taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE na wniosek przedsiębiorstw sieciowych, które nie realizują sprzedaży energii elektrycznej. Skorzystanie przez odbiorcę końcowego z umowy sprzedaży czy umowy kompleksowej z ceną dynamiczną nie wpływa na stawki w taryfach dystrybucji - komentują dla nas  Michał Sznycer i Filip Pilarski z Kancelarii Radców Prawnych MGS LAW. 

Reasumując - sprzedawca zajmuje się wyłącznie sprzedażą energii, z którą fizycznie nie ma styczności, operator realizuje proces przesyłu energii, dba o prawidłowe działanie sieci i ciągłość dostaw prądu. Dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców odbywa się na tak naprawdę na podstawie dwóch umów: umowy sprzedaży zawieranej ze sprzedawcą energii - w oparciu o taryfy stałe lub dynamiczne i umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej z operatorem systemu dystrybucyjnego (czyli przedsiębiorstwem energetycznym, które dystrybuuje energię). 

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia