Czy zanieczyszczenie powietrza może ograniczyć zyski z instalacji fotowoltaicznej? – analiza Solargis

Szacując zyski z inwestycji w instalację fotowoltaiczną bierze się pod uwagę średnie roczne natężenie promieniowania słonecznego dla danego regionu. Dla przykładu, w Polsce natężenie promieniowania słonecznego wynosi średnio 1000 kWh/m2/rok, a w zależności od regionu mieści się w przedziale 900 - 1100 kWh/m2/rok. Wartości te służą do określenia uzysku energii z instalacji PV. Firma Solargis zauważa znaczące odchylenia w średnich poziomach promieniowania słonecznego w ostatnich latach w porównaniu do przyjmowanych wartości długoterminowych. Z czego wynikają te wahania i czy stanowią problem dla rentowności inwestycji w fotowoltaikę?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Rentowność instalacji fotowoltaicznych zagrożona?

Firma Solargis zajmuje się doradztwem w zakresie promieniowania słonecznego. Bazy danych o zasobach słonecznych Solargis należą do najbardziej dokładnych i niezawodnych z dostępnych na rynku. Organizacja ta dokonała analizy zmienności poziomu napromieniowania na kluczowych rynkach fotowoltaicznych. Firma sprawdziła jak zmienność ta wpłynęłaby na rentowność elektrowni słonecznych. Analiza zmienności zasobów słonecznych Solargis dotyczy okresu 10-ciu lat i największych rynków fotowoltaicznych, do których należą obszary takie jak Indie, Australia i Ameryka Północna. Mapy opublikowane przez Solargis ukazują znaczne wahania poziomów natężenia promieniowania słonecznego. Wahania te, to odchylenia zarówno powyżej, jak i poniżej długoterminowych średnich. Wystąpiły one w Ameryce Północnej, Indiach i Australii. Firma w swoich komunikatach podkreśla, że zmienność poziomów promieniowania będzie stanowić wyzwanie dla sektora pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca.

Indie

Na subkontynencie Indyjskim 10-letnie mapy wydajności słonecznej przygotowane przez Solargis pokazują, że w ciągu ostatnich czterech lat poziomy napromieniowania były o około 7 proc. niższe od długoterminowej średniej. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w wysoko rozwiniętych obszarach, gdzie na dostępność zasobów słonecznych może wpływać duże zanieczyszczenie powietrza. Autorzy map informują, że dane te powinny być brane pod uwagę przez deweloperów instalacji PV. Wysokie odchylenie wartość natężenia promieniowania od średnich wieloletnich mogą spowodować, że spadnie ich rentowność, co z kolei może przyczynić się do utraty zaufania inwestorów do rynku energii słonecznej na świecie.

Mapa przedstawiająca natężenie promieniowania słonecznego w Indiach w porównaniu ze średnią długoterminową, obliczoną dla okresu 1999-2021. Źródło: Solargis.
Natężenie promieniowania słonecznego w Indiach w porównaniu ze średnią długoterminową, obliczoną dla okresu 1999-2021. Źródło: Solargis.

Ameryka Północna

Natężenie promieniowania na wschodzie i południowym wschodzie Ameryki Północnej w ciągu ostatnich kilku lat było poniżej normy długoterminowej. W tym wypadku jedyny wyjątek stanowił 2016 rok. Z kolei na północnym zachodzie w ostatnich latach odnotowano ponadprzeciętne wartości, znacząco przekraczające długoterminowe średnie natężenia promieniowania słonecznego.

“Bazując na takich danych, deweloperzy i właściciele aktywów w Ameryce Północnej mogą lepiej przygotować swoje projekty na zmienne warunki pogodowe.” - komentuje Solargis.

Mapa przedstawiająca natężenie promieniowania słonecznego w Ameryce Północnej w porównaniu ze średnią długoterminową, obliczoną dla okresu 1999-2021. Źródło: Solargis.
Natężenie promieniowania słonecznego w Ameryce Północnej w porównaniu ze średnią długoterminową, obliczoną dla okresu 1999-2021. Źródło: Solargis.

Zdaniem organizacji ich dane będą miały kluczowe znaczenie w miarę wygasania programów wsparcia energetyki słonecznej i wpłyną pozytywnie na długoterminowe bezpieczeństwo przychodów z instalacji PV.

Australia

W Australii, dane z ostatnich pięciu lat wskazują na znaczną zmienność natężenia promieniowania na całym kontynencie w porównaniu ze średnimi długoterminowymi. Mapy przedstawiające zmienności promieniowania na kontynencie australijskim odzwierciedlają ekstremalne warunki pogodowe, które przyczyniły się do takich wydarzeń, jak pożary w latach 2019-2020.

Jak dodaje dyrektor generalny Solargis, Marcel Suri kontrolowanie pogody wykracza poza możliwości deweloperów, właścicieli i operatorów fotowoltaiki. Za to operatorzy fotowoltaiki mogą dysponować szczegółową wiedzą na temat zasobów słonecznych w miejscu realizacji projektów.

Źródło: pv-tech.org

Zobacz również