Współpraca z sektorem bankowym jest bardzo ważnym elementem, który ma szansę przyspieszyć prace w ramach programu Czyste Powietrze. Jeszcze wczoraj informowaliśmy o bankach, które w odpowiedzi na pytanie redakcji aleBank, wykazały zainteresowanie współpracą. Teraz lista nie tylko jest dłuższa, ale także oficjalna, bo opublikowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainteresowane Banki, z którymi NFOŚ prowadził konsultacje to: Alior Bank, Bank BNP Paribas, BGK, BOŚ Bank, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Związek Banków Polskich.

Warunki współpracy

Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił sektorowi bankowemu punkty, nad którymi chciałby pracować. Są to między innymi specjalne oferty preferencyjne, wnioski elektroniczne czy prowadzone kampanie marketingowe.

Alior Bank

Alior Bank oferuje Kredyt ratalny: EKO-RATY. To oferta kredytu na zakup towarów i usług przeznaczona na sfinansowanie zakupu urządzeń i instalacji mających na celu ograniczanie zużycia energii, produkcję energii odnawialnej i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska w gospodarstwie domowym. Dokładne parametry mają zostać ustalone w wyniku indywidualnych konsultacji. Kwota kredytu może mieścić się w przedziale od 300 zł do 80 000 zł, a okres kredytowania od 12 do 120 miesięcy.

Oprócz tego, Alior Bank wskazuje obszary do dalszej konsultacji:

Uruchomienie dedykowanych linii kredytowych na sfinansowanie inwestycji, których nakłady mogą być objęte odpisem od podstawy opodatkowania PIT w ramach tzw. Ulgi termomodernizacyjnej lub które mogą być refinansowane w ramach programu „Czyste Powietrze” poprzez dotacje (pokrycie udziału własnego)

Udostępnienie sieci dystrybucji – łatwy dostęp do środków z kredytu
Prowadzenie kampanii marketingowych – dotarcie z informacjami do szerokiej rzeszy Klientów
Umożliwienie poprzez bankowość elektroniczną banku złożenie wniosku w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE”

Bank BNP Paribas

Bank zgadza się na uruchomienie specjalnych linii kredytowych które będą finansować inwestycje w gospodarstwach domowych w ramach ulgi termomodernizacyjnej oraz dotacjami w ramach programu „Czyste Powietrze”. Cel kredytowania będzie szerszy i będzie obejmował wszystkie kategorie jakie zawarte są w programie „Czyste Powietrze” i uldze podatkowej.

W kwestii przygotowania narzędzi bankowości elektronicznej, projekt musi zostać przedyskutowany co do jego szczegółów. Bank chciałby uniknąć sytuacji, w której pracownik banku nie może udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania klientów, co się dzieje z ich wnioskiem o „Czyste Powietrze”. BNP Paribas zaznacza, że elektroniczna wersja wniosku dostępna dla doradców w oddziałach, którzy mogliby samodzielnie wprowadzać wniosek o „Czyste Powietrze” w tym samym czasie co wniosek kredytowy, byłaby pomocna.

Bank zgadza się na prowadzenie kampanii marketingowych i zaznacza, że jest to zarówno w interesie programu jak i banku.

Bank ma też swoje propozycje na usprawnienie programu. Przykładowo, pomysłem na uproszczenie wniosku byłaby forma checklisty, którą pracownik banku omawiałby z potencjalnym klientem podczas aplikowania o kredyt. Podawane kwoty miałyby charakter szacunkowy i nie stanowiłyby ograniczenia w przypadku ich przekroczenia. Podstawą do rozliczenia inwestycji i wypłaty dotacji byłyby rzeczywiście wykonane prace potwierdzone fakturami. Bank proponuje również zredukowanie do minimum dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego popiera inicjatywę NFOŚiGW na rzecz włączenia banków komercyjnych w walkę ze smogiem w ramach Programu „Czyste Powietrze” i uważa, że takie działania z pewnością wpłyną na poszerzenie grona beneficjentów środków i przełoży się na osiągnięcie założonego efektu ekologicznego.

BGK wskazuje, że w ramach podejmowanej przez NFOŚiGW inicjatywy pomocne może być skorzystanie z wieloletniego modelu współpracy BGK z bankami komercyjnymi w obszarze Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Deklaruje również wsparcie i podzielenie się doświadczeniami FTIR w celu wypracowania optymalnego modelu realizacji Programu.

Biorąc pod uwagę toczące się aktualnie dyskusje nad kształtem programów
wsparcia dla nowej perspektywy finansowej UE, w tym z wykorzystaniem instrumentów
zwrotnych, BGK jest gotowy już teraz włączyć się w dyskusję nad programowaniem działań na rzecz wspierania inwestycji z zakresu ochrony klimatu i walki o czyste powietrze i pozostaje do dyspozycji NFOŚiGW.

Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska, jest zainteresowany szerszym udziałem sektora bankowego w walce ze smogiem, zarówno we wsparciu przedsięwzięć w ramach Programu „Czyste Powietrze”, jak również tych objętych odpisem podatkowym w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Bank jest otwarty na współpracę w zakresie oczekiwanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Co więcej, BOŚ Bank, posiada doświadczenie w realizacji dotychczasowych programów NFOŚiGW, co zwiększa gwarancję sprawnej obsługi oferowanej przez Bank.

Jednocześnie BOŚ Bank zadeklarował włączenie się w dalsze konsultacje, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

Banki Spółdzielcze, jako instytucje usytuowane na obszarach o niższym zurbanizowaniu, z przewagą zabudowy indywidualnej, są blisko potencjalnych adresatów Programu Czyste Powietrze. Jednocześnie działają w społecznościach lokalnych, cieszą się zaufaniem klientów i są wyczulone na specyfikę uwarunkowań lokalnych. że Banki Spółdzielcze byłyby zainteresowane szczegółowymi warunkami uczestnictwa w Programie.

Banki Spółdzielcze mają możliwość uruchomienia dedykowanych linii kredytowych,
jednak uważają za zasadne, bardziej precyzyjne określenie ich roli w Programie, jako pośrednika między instytucjami publicznymi. W kwestii bankowości elektronicznej, Banki Spółdzielcze zauważają konieczność indywidualnych konsultacji w celu opracowania odpowiedniej ścieżki.

Banki Spółdzielcze deklarują wstępne zainteresowanie udziałem w finansowaniu przedsięwzięć w ramach programu „Czyste powietrze” i oczekują na indywidualne spotkanie. Po wypracowaniu finalnej wersji założeń Programu oraz ewentualnym udostępnieniu materiałów informacyjnych, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych deklaruje wzięcie udziału w jego promocji.

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Spółdzielcza Grupa Bankowa deklaruje, że działa na rzecz lokalnych społeczności i ich potrzeb. Banki Spółdzielcze SGB wspierają polski rynek oraz działania ekologiczne mające na celu poprawę stanu środowiska.

SGB ma doświadczenie w realizacji programów rządowych, z poprzednich dopłat. Spółdzielcza Grupa Bankowa uważa, że przyjęte rozwiązania będą stanowić złoty środek pomiędzy realizacją inicjatywy proekologicznej a nawiązywaniu dobrych relacji z Klientem. Doświadczenie SGP może pozwolić na stworzenie rozwiązania, które przełoży się na owocną współpracę i realizację strategicznego celu programu „Czyste Powietrze”, a przy tym przyniesie korzyści zarówno dla Klientów jak i banków Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Związek Banków Polskich

W Związku Banków Polskich działa stały Zespół międzybankowy do spraw finansowania energetyki, OZE i efektywności energetycznej, skupiający wszystkie banki prowadzące w Polsce aktywność w tym zakresie. Taki zespół jest dobrym fundamentem do budowy współpracy z Narodowym Funduszem.

Po ogłoszeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konsultacji w ramach Programu Czyste Powietrze, ZBP przeprowadził ankietę środowiskową, z której wynika, że polski sektor bankowy jest zainteresowany udziałem w programie i współpracą w jego ramach. Związek Banków Polskich wyraża gotowość do udziału i proponuje rozmowę z NFOŚiGW na temat szczegółowych warunków współpracy. Byłby też zainteresowany włączeniem się w kampanię informacyjną i promocyjną.

Większość Banków w Związku, jest zainteresowana udziałem w roli pośrednika finansowego. W zakresie bankowości elektronicznej ZBP proponuje przekierowanie klienta uwierzytelnionego przez bank, do uproszczonego wniosku na stronie NFOŚiGW.

Zainteresowanie banków udziałem w programie Czyste Powietrze okazało się duże, więc współpraca może być owocna! Jak poinformował Piotr Woźny na swoim oficjalnym twitterze, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie zwalnia tempa i po konsultacjach dotyczacych roli banków w Programie Czyste Powietrze wystawia do konsultacji dokument na temat pożyczek udzielanych przez Wojewódzkie Fundusze!


Zapraszamy do zakupu najnowszego wydania GLOBEnergia 3/2019 w którym znajdziecie oferty finansowania fotowoltaiki w postaci kredytów i leasingów!

Redakcja GLOBEnergia