Cel programu Czyste Powietrze pozostał niezmieniony. Chodzi o to, by zlikwidować w Polsce smog, razem z 3 milionami przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła. Zmiany wprowadzone w programie mają ułatwić beneficjentom uzyskanie dotacji.  Krótszy czas rozpatrywania, możliwość uzyskania dotacji na zakończone przedsięwzięcie czy też możliwość składania wniosków online przez stronę WFOŚiów. To warto wiedzieć!

Podział beneficjentów

Podobnie jak w poprzedniej edycji programu, beneficjent to osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego. W przypadku współwłasności otrzymanie dofinansowania jest możliwe pod warunkiem przedłożenia zgody pozostałych współwłaścicieli.

W nowej edycji programu Czyste Powietrze został wprowadzony podział na dwie grupy beneficjentów. Pierwszą z nich stanowi grupa o podstawowym poziomie dofinansowania, a drugą – grupa o podwyższonym poziomie dofinansowania.

Podstawowy poziom dofinansowania

Roczny dochód beneficjenta w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, Nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

Podwyższony poziom dofinansowanie

W przypadku grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Maksymalny poziom dotacji

  • Podstawowy poziom dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w podstawowej grupie, który zdecyduje się na wymianę przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła wynosi nie może przekroczyć 25 000 zł, a jeśli beneficjent wybierze inne źródło ciepła – dotacja nie może przekroczyć 20 000 zł.

Co więcej, jako połączenie programu Czyste Powietrze z programem Mój Prąd, możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych na fotowoltaikę.

W sumie, osoba z podstawowej grupie będzie mogła otrzymać 30 tysięcy złotych jeżeli zdecyduje się na fotowoltaikę z pompą ciepła.

Maksymalne kwoty dotyczą łącznie takich przedsięwzięć jak demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz dokumentacji dotyczącej audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy. Co istotne – nie wszystkie wymienione działania muszą zostać podjęte.
Maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie, które nie zakłada wymiany źródła ciepła wynosi 10 000 zł.

  • Podwyższony poziom dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w grupie o podwyższonym poziomie dofinansowania wynosi 32 000, bez względu na wybrane źródło ciepła. Oprócz tego możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną. Przedsięwzięcia, które wliczają się do dotacji są takie same w obu grupach dofinansowania.

Maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie, które nie zakłada wymiany źródła ciepła wynosi 15 000 zł.

Dodatkowo, dotacja w grupie z podwyższonym poziomem dofinansowania może być uzupełniona o pożyczkę z gminy jako uzupełnienie dotacji dla najuboższych beneficjentów.

Dotacja na zakończone przedsięwzięcia

W odróżnieniu od poprzedniej wersji programu, możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć już zakończonych, pod warunkiem że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia może wynieść do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029.

Sposoby składania wniosków i formy dotacji

Szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminie
naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego
terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu.

Generalnie, wnioski można złożyć listownie, w siedzibie odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, online – przez stronę internetową odpowiedniego WFOŚiu i przez bank. Dołączenie banków do Programu Czyste Powietrze to jedna z najistotniejszych zmian w programie Czyste Powietrze. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w banku równocześnie z wnioskiem o kredyt. Jedną z form dotacji w nowej odsłonie programu stała się dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez wfośigw w terminie 14 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Oprócz tego w ramach programu można uzyskać po prostu dotację, o którą wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia wpływu do WFOŚiGW. Najubożsi beneficjenci z grupy o podwyższonym poziomie dofinansowania mogą starać się o dodatkową pożyczkę z gminy.

Dotacje na poszczególne źródła ciepła

Dla każdego źródła ciepła funkcjonują osobne ramy dotacji możliwej do uzyskania, które są zależne od ekologii urządzenia oraz od grupy w której znajduje się beneficjent.

Po szczegółowe informacje należy kierować się do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Redakcja GLOBEnergia