Od 15 maja została uruchomiona nowa wersja programu Czyste Powietrze, dla podstawowej grupy dofinansowania. Jak złożyć wniosek do programu?

Sposoby składania wniosków

Na przełomie maja i czerwca zostanie uruchomiony elektroniczny kanał składania wniosków – w serwisie gov.pl, za pośrednictwem którego będzie można złożyć e-wniosek.

W przeciwieństwie do Programu Mój Prąd, w Czystym Powietrzu wciąż pozostanie opcja papierowa. Nawet po uruchomieniu dedykowanej strony, cały czas będzie istniała możliwość wypełnienia wniosku przez portal beneficjenta, a następnie przesłania wydrukowanego wniosku z załącznikami do odpowiedniego WFOSiu lub gminy.

Czas rozpatrywania wniosków

Do tej pory czas rozpatrywania wniosków wynosił w teorii 90 dni. W praktyce, niektórzy czekali nawet 300 dni. Dzięki uproszczeniu procedury oraz uruchomieniu elektronicznego kanału składania wniosków, czas ich rozpatrywania może zostać skrócony do 30 dni.

  • Na skrócenie procedury miały wpływ takie czynniki jak:
    rezygnacja z konieczności podawania szczegółowych danych technicznych (np. budynków i urządzeń)
  • rezygnacja ze zbierania dokumentów dotyczących wysokości dochodów
    składanie oświadczeń zamiast dołączania dokumentów (wyjątek stanowi zaświadczenie o
  • dochodach z gminy dla osób starających się o podwyższony poziom dofinansowania).

W nowej wersji programu dopuszczalna jest jednokrotna korekta wniosku. Wojewódzki Fundusz może również poprosić o uzupełnienie. W przypadku złożenia korekty z inicjatywy Wnioskodawcy 30 dni na rozpatrzenie wniosku jest liczone na nowo od dnia złożenia korekty.

Termin wypłaty środków ma wynosić 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowego wniosku lub złożenia ewentualnych uzupełnienień.

Procedura składania wniosku

1.Przed przystąpieniem do składania wniosku, wnioskodawca powinien zapoznać się z regulaminem  i instrukcją wypełniania wniosku.

 

2. Po zapoznaniu się z regulaminem należy uzupełnić informacje ogólne: dane osobowe, adres, itp. W przypadku braku ulicy – należy wpisać: brak. Preferowaną drogą kontaktu telefonicznego jest numer telefonu komórkowego. Kraj, województwo, powiat, gminę i miejscowość można wybrać z list rozwijanych.

Jeżeli adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania, powinno się to zaznaczyć we wniosku i oczywiście podać adres właściwy do kierowania korespondencji.

3. Po uzupełnieniu podstawowych informacji, należy uzupełnić dane o przedsięwzięciu.

Formularz prosi wnioskodawcę o to, by zdefiniować budynek podając jego dane adresowe oraz by podać numer księgi wieczystej i numer działki.

W przypadku braku księgi wieczystej konieczne jest dodanie do wniosku załącznika – dokumentu poświadczającego własność (opcja dopuszczalna tylko dla budynku mieszkalnego).

Jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza – trzeba to zaznaczyć we wniosku. Procentowa powierzchnia, na której prowadzona jest działalność gospodarcza nie może przekraczać 30%.

We wniosku należy zaznaczyć, czy w ramach przedsięwzięcia zostaną zlikwidowane dotychczasowe źródła na paliwo stałe i ile ich będzie.

Jeżeli w budynku znajduje się dodatkowe źródło ciepła na paliwo gazowe – trzeba to zaznaczyć we wniosku.

W nowej edycji programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcie nierozpoczęte, w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu. Uzupełniając datę podczas składanego wniosku należy podać termin poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych – jeżeli zostały już poniesione lub planowaną datę złożenia wniosku.

4. Wyboru źródła ciepła dokonuje się z przedstawionej we wniosku listy.
Do dyspozycji są: podłączenie do sieci ciepłowniczej, pompy ciepła, kotły na pellet, gazowe, olejowe, na węgiel, zgazowujące drewno, ogrzewanie elektryczne, instalacja CO i CWU (w tym kolektory słoneczne i pompy ciepła do c.w.u.), a także rekuperacja i mikroinstalacja PV.

Maksymalna kwota, którą można uzyskać w ramach dofinansowania zostaje uzupełniona automatycznie. Jeżeli wnioskodawca nie zna jeszcze dokładnej kwoty – w rubryce dotyczącej kwoty kosztów kwalifikowanych może pozostawić puste pole.

Po uzupełnieniu danych pojawi się suma maksymalnych kwot dofinansowania.

W przypadku wnioskowania i udzielenie dofinansowania ocieplenia przegród budowlanych, należy podać liczbę m2.

Dofinansowanie na audyt energetyczny możliwy jest tylko wtedy, gdy wnioskodawca wnioskuje o docieplenie przegród budowlanych.

5. W kolejnej części wniosku, wnioskodawca musi wypełnić oświadczenie o swoim dochodzie. Roczny dochód w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

W sytuacji, w której małżonkowie rozliczają się wspólnie, w rozliczeniu PIT jest uwzględniony podział zsumowanego dochodu, a do programu jest brane pod uwagę pole “podstawa obliczania podatku”, w którym dochód jest już podzielony.

Składanie dokumentów dotyczących dochodów nie jest konieczne do złożenia wniosków. Wnioskodawca musi je jednak posiadać na wypadek kontroli przedsięwzięcia.

6. Następnie pojawi się tabela dotycząca finansowania przedsięwzięcia, która częściowo uzupełni się automatycznie.

Z nowej wersji programu mogą skorzystać te osoby, które otrzymały dofinansowanie w starej wersji programu, jednak z kilkoma ograniczeniami. W takim wypadku należy uzupełnić kwotę dotacji uzyskaną wcześniej.

Jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza – kwota dotacji zostanie proporcjonalnie pomniejszona o procentową wartość powierzchni na której prowadzona jest działalność.Procentowa powierzchnia, na której prowadzona jest działalność gospodarcza nie może przekraczać 30%.

7. W części E wnioskodawca musi zatwierdzić szereg oświadczeń.

8. W zależności od tego co wnioskodawca zaznaczył we wniosku, może być wymagane od niego załączenie dokumentów. Jeżeli np. brakuje księgi wieczystej – trzeba dołączyć dokument potwierdzający własność, a jeżeli budynek ma współwłaściciela – należy dołączyć jego zgodę na udział w programie.

Załączniki należy wydrukować i podpisać. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną należy je zeskanować, a w przypadku drogi papierowej – dołączyć do wniosku.
Na koniec należy zweryfikować poprawność złożenia wniosku, klikając przycisk: WERYFIKACJA. Jeżeli wszystko jest dobrze wypełnione, pojawi się komunikat który to potwierdza

Przedstawiona instrukcja dotyczy wnioskodawców z podstawowego poziomu dofinansowania. Na informacje dotyczące podwyższonego poziomu trzeba jeszcze poczekać!

Źródło: Webinarium Akademia Czystego Powietrza

Redakcja GLOBEnergia